Przewoźnik – Warunki

1. Wstęp

 • 1.1 Coyote Logistics UK Limited i / lub Coyote Logistics BV (oba „Coyote Logistics”) chce wyznaczyć Przewoźnika do świadczenia transportu towarów i usług powiązanych („Usługi”) w imieniu klientów Coyote Logistics i / lub Coyote Logistics. Odpowiedni podmiot Coyote Logistics zostanie określony w odpowiednim Potwierdzeniu stawki, które zostanie wysłane do Przewoźnika w przypadku każdego Ładunku.
 • 1.2 Uzgodniono, że Przewoźnik będzie świadczył Usługi Klientom Coyote Logistics i / lub Coyote Logistics zgodnie z niniejszymi Warunkami, w odniesieniu do wszystkich przesyłek.
 • 1.3 Niniejsze Warunki mają pierwszeństwo przed wszelkimi wcześniejszymi umowami między Coyote Logistics a Przewoźnikiem.
 • 1.4 O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, Przewoźnik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Coyote Logistics nie składa żadnych obietnic ani oświadczeń co do zakresu działalności, której Przewoźnik może się spodziewać w dowolnym momencie i nie jest ustalany minimalny zakres działalności.
 • 1.5 Przewoźnik jest niezależnym wykonawcą i żadna umowa podlegająca niniejszym Warunkom nie będzie uważana za stanowiącą partnerstwo, wspólne przedsięwzięcie, przedstawicielstwo lub relacje agencyjne między stronami.

2. Obowiązki przewoźnika

 • 2.1 Przewoźnik będzie obsługiwał i utrzymywał w zadowalającym i bezpiecznym stanie wszystkie pojazdy mechaniczne, przyczepy i pokrewny sprzęt niezbędny do wykonywania usług transportowych. Przewoźnik musi mieć 24-godzinną pomoc w przypadku awarii i serwisu opon w swoich pojazdach.
 • 2.2 Wszystkie pojazdy używane do usług transportowych będą czyste, bezwonne, suche, szczelne i wolne od zanieczyszczeń;
  • a. Brak podzielonych / brakujących desek podłogowych;
  • b. Brak wystających gwoździ / śrub itp.; i
  • c. Wszystkie zapięcia są obecne i działają na zasłonach.
 • 2.3 Wszystkie pojazdy wymagane do transportu z regulacją temperatury będą w stanie na żądanie zapewnić odczyt temperatury w ciągu 2 dni od dostawy. Wszelkie przeładowywane towary o kontrolowanej temperaturze muszą zostać zbadane podczas przeładunku i po jego zakończeniu, aby potwierdzić brak wahań temperatury.
 • 2.4 Towary nie mogą być przeładowywane bez pisemnej zgody Coyote Logistics.
 • 2.5 Przewoźnik zgadza się, że towary nie mogą być pozostawiane bez opieki, jeśli nie są na strzeżonych monitoringiem parkingach – w tym w ogrodzeniach, oświetleniu, ochronie, kontrolowanym dostępie.
 • 2.6 Przewoźnik zgadza się, że wszystkie pojazdy będą wyposażone w środki bezpieczeństwa, w tym między innymi w kłódki i plomby.
 • 2.7 Plomba na pojeździe nie może zostać złamana bez pisemnej zgody Coyote Logistics.
 • 2.8 Wszyscy kierowcy są pracownikami Przewoźnika i są uprawnieni do wykonywania pracy zgodnie z przepisami prawa wszystkich krajów tranzytu, w szczególności w zakresie zatrudniania obcokrajowców.
 • 2.9 Przewoźnik zapewni, że jego pracownicy, wykonawcy, podwykonawcy, agenci i inni przedstawiciele („Personel”) mają wystarczające umiejętności, doświadczenie i zdolność do wykonywania Usług. Przewoźnik przeprowadzi odpowiednie kontrole przeszłości, które spełniają lub przekraczają wymagania zawarte w przepisach prawa. Przewoźnik przydzieli Personel wyłącznie do wykonywania Usług, które pomyślnie przeszły takie kontrole przeszłości. Przewoźnik zapewni ponadto, że jego kierowcy będą postępować we właściwy sposób i zawsze będą przestrzegać prawa.
 • 2.10 Zakłady i flota Przewoźnika mogą zostać poddane audytowi przez klientów Coyote Logistics lub Coyote Logistics w dowolnym czasie w celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków.
 • 2.11 Kierowcy Przewoźnika są poinstruowani, aby sprawdzić, czy ładunki są zabezpieczone przed odjazdem i czy nie są przewożone osoby na gapę lub kontrabanda. Jeśli kierowcy nie są w stanie sprawdzić obciążenia, należy to odnotować w CMR.
 • 2.12 Przewoźnik będzie na bieżąco informował opiekuna klienta Coyote Logistics o opóźnieniach i problemach tak szybko, jak to możliwe.
 • 2.13 Przewoźnik zobowiązuje się w szczególności przestrzegać wszelkich pisemnych instrukcji transportowych dostarczonych przez Coyote Logistics. Przewoźnik zgadza się i rozumie, że opłaty mogą być przez niego uiszczane, jeśli niniejsze instrukcje nie były właściwie przestrzegane. W przypadku niespójności w instrukcjach przekazanych Przewoźnikowi, obowiązkiem Przewoźnika będzie skontaktowanie się z Coyote Logistics w celu potwierdzenia prawidłowości instrukcji.
 • 2.14 Przewoźnik nie będzie zlecać podwykonawstwa żadnych prac powierzonych przez Coyote Logistics bez uprzedniej pisemnej zgody Coyote Logistics. Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania jakiegokolwiek podwykonawcy.
 • 2.15 Usunięcie ciężarówki już zaplanowanej z ładunkiem klienta może skutkować obciążeniem Przewoźnika dodatkowymi kosztami pokrycia ładunku ciężarówką zastępczą.
 • 2.16 Przewoźnik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że gdy towary są transportowane w imieniu klientów Coyote Logistics, Coyote Logistics działa jako agent wyłącznie w imieniu odpowiedniego klienta Coyote Logistics i nie ponosi odpowiedzialności za rodzaj ani zawartość jakichkolwiek towarów wysyłanych przez klienta Coyote Logistics.
 • 2.17 Coyote Logistics nie będzie nadawcą ani odbiorcą towarów i nie będzie odnotowany jako taki w CMR.
 • 2.18 Przewoźnik nie będzie, bez uprzedniej pisemnej zgody Coyote Logistics, używać w reklamie, publikacji lub w inny sposób nazwy Coyote Logistics, UPS lub jakichkolwiek firm stowarzyszonych, ani żadnej nazwy handlowej, znaku towarowego, znaku usługowego, logo, obrazu, urządzenia handlowego lub ich symulacji będącej własnością Coyote Logistics, UPS lub jakichkolwiek firm stowarzyszonych.
 • 2.19 Przewoźnik przyjmuje do wiadomości, że o ile nie uzgodniono inaczej, Coyote Logistics doradzi proces odprawy celnej towarów przewożonych przez Przewoźnika.
 • 2.20 Przewoźnik przyjmuje do wiadomości i zgadza się przestrzegać Europejskiego prawa przeciwdziałania niewolnictwu i korupcji.
 • 2.21 Przewoźnik przyjmuje do wiadomości i zgadza się przestrzegać Polityki prywatności Coyote Logistics, która może być okresowo zmieniana. Kopię zasad można znaleźć pod adresem http://www.coyotelogistics.com/privacy-policy/.

3. Płatności

 • 3.1 Coyote Logistics będzie odpowiedzialna za uiszczenie opłat transportowych zgodnie z odpowiednią Umową przewoźnika Coyote Logistics i / lub Potwierdzeniem stawki Coyote Logistics.
 • 3.2 O ile nie uzgodniono inaczej, płatność zostanie dokonana w ciągu 28 dni od otrzymania ważnej faktury i dowodu dostawy (podpisane CMR i / lub POD).
 • 3.3 Przewoźnik dostarczy dowód dostawy (podpisane CMR i / lub POD) oraz fakturę z numerem referencyjnym ładunku Coyote Logistics. Przewoźnik prześle taką dokumentację pocztą elektroniczną do działu księgowości Coyote Logistics na adres podany przez Coyote Logistics. Oryginał dokumentów dostawy powinien być dostępny na żądanie.
 • 3.4 Coyote Logistics nie będzie zobowiązana do zapłaty Przewoźnikowi żadnych kar ani odsetek za opóźnienia w płatnościach należnych na podstawie niniejszej Umowy lub w inny sposób.

4. Reklamacje

 • 4.1 Wszystkie przesyłki międzynarodowe podlegają niniejszym Warunkom i Konwencji CMR. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności między niniejszymi Warunkami a Konwencją CMR, Konwencja CMR ma pierwszeństwo.
 • 4.2 Wszystkie przesyłki krajowe podlegają niniejszym Warunkom i wszelkim obowiązującym przepisom lokalnym. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności między niniejszymi Warunkami a obowiązującym prawem lokalnym, pierwszeństwo ma obowiązujące prawo lokalne.
 • 4.3 Przewoźnik będzie odpowiedzialny za wszelkie straty, uszkodzenia lub opóźnienia ładunku podczas posiadania, opieki lub kontroli Przewoźnika lub uzgodnionego podwykonawcy oraz zapłaci roszczenia po kosztach wymiany towarów i bezpośrednich kosztach związanych z pakowaniem, przeładunkiem i wysyłką.
 • 4.4 Przewoźnik potwierdzi wszystkie skwantyfikowane roszczenia w ciągu 14 dni od ich otrzymania i zapłaci, odrzuci lub złoży pisemną ofertę ugodową na piśmie w ciągu 60 dni od otrzymania.
 • 4.5 W przypadku roszczeń dotyczących utraty, uszkodzenia lub opóźnienia towarów transportowanych w imieniu klientów Coyote Logistics, Coyote Logistics jest upoważniony do rozpatrywania roszczeń jako agent w imieniu klienta Coyote Logistics. Według uznania Coyote Logistics lub klienta Coyote Logistics, klient Coyote Logistics może zgłaszać roszczenia bezpośrednio do Przewoźnika, a wszystkie roszczenia będą podlegać warunkom niniejszych Warunków.
 • 4.6 Przewoźnik zapewni rozsądną współpracę w zakresie prowadzenia dochodzeń i sporządzania raportów dotyczących utraty, uszkodzenia, opóźnienia, oszustwa, ubytku, błędnej dostawy, kradzieży i innych budzących obawy kwestii.
 • 4.7 Żadna ze stron nie będzie w żadnych okolicznościach odpowiedzialna wobec drugiej strony za utracone możliwości lub zyski, ani za straty szczególne, pośrednie lub wtórne.
 • 4.8 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności żadnej ze stron za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane jej zaniedbaniem lub oszustwem lub oszukańczym wprowadzeniem w błąd, ani w jakiejkolwiek sprawie, w której wykluczenie lub próba wyłączenia odpowiedzialności którejkolwiek ze stron byłyby niezgodne z prawem.
 • 4.9 Pominięcie terminu dostawy i opóźnienie w odbiorze mogą skutkować naliczeniem opłat i prowizji przez klientów Coyote Logistics, za które odpowiada Przewoźnik. Roszczenia z tytułu opóźnionej dostawy będą podlegały Konwencji CMR, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.
 • 4.10 Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niewykonanie zobowiązań w prawidłowym wykonywaniu swoich zobowiązań oraz za wszelkie możliwe skutki spowodowane warunkami, na które nie ma wpływu, w tym między innymi takimi okolicznościami, jak: klęski żywiołowe (pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, huragany itp.), katastrofy przemysłowe i komunikacyjne; niepokoje społeczne; działania wojenne; uderzenia; powstania; akty terrorystyczne; ograniczenia rządowe (w tym odmowa lub anulowanie wszelkich niezbędnych zezwoleń) i wszelkie inne przyczyny pozostające poza uzasadnioną kontrolą strony, na której działanie ma wpływ, w przypadku gdy przyczyn tych nie można było przewidzieć i / lub uniknąć ich nawet poprzez podjęcie wszelkich możliwych środków ostrożności zainteresowanej strony.
 • 4.11 Przewoźnik zwalnia firmę Coyote Logistics i wszelkie jej podmioty stowarzyszone, dyrektorów, kierownictwo lub Personel z tytułu wszelkich strat, szkód, rozliczeń, kosztów, wydatków i wszelkiej innej odpowiedzialności (w tym uzasadnionych opłat prawnych) powstałych na skutek lub wynikających z jakichkolwiek zarzutów lub roszczeń strony trzeciej na podstawie lub odnoszących się do:
  • 4.11.1 jakichkolwiek obrażeń ciała, śmierci lub szkód majątkowych spowodowanych działaniem lub
   zaniechaniem przez Przewoźnika, podwykonawcę Przewoźnika lub któregokolwiek z ich odpowiedniego
   Personelu w związku ze świadczeniem Usług;
  • 4.11.2 jakiegokolwiek naruszenia przez Przewoźnika niniejszych warunków;
  • 4.11.3 rażącego zaniedbania lub umyślnego działania Przewoźnika, podwykonawcy
   Przewoźnika lub któregokolwiek z jego odpowiednich Pracowników; lub
  • 4.11.4 wszelkich roszczeń w naturze wniesionych przeciwko Coyote Logistics przez
   Personel Przewoźnika.

5. Dokumentacja i ubezpieczenie przewoźnika 

 • 5.1 Coyote Logistics jest uprawniona do zadawania pytań dotyczących jego Licencji Operatora, ubezpieczenia i innej dokumentacji prawnej, a Przewoźnik dostarczy kopie na żądanie.
 • 5.2 Przewoźnik utrzyma na swój koszt, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie:
  • a. ważne ubezpieczenie towaru w transporcie;
  • b. obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdu
  • c. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z limitem równym 5 000 000 EUR na jedno zdarzenie; i
  • d. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy z limitem ustawowym.
 • 5.3 Przewoźnik nie zezwoli na obniżenie limitów polisy ubezpieczeniowej ani na anulowanie takiej polisy bez pisemnego powiadomienia Coyote Logistics z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.
 • 5.4 Przewoźnik zapewni, że wszyscy podwykonawcy będą również posiadać ubezpieczenie zgodnie z punktem 5.2 i 5.3 powyżej, które odpowiada lub przekracza limit ubezpieczenia towarów Przewoźnika w tranzycie na zdarzenie.

6. Wypowiedzenie

 • 6.1 Każda ze stron może wypowiedzieć dowolną umowę podlegającą niniejszemu Regulaminowi za 30-dniowym pisemnym wypowiedzeniem przekazanym drugiej stronie.
 • 6.2 W przypadku wypowiedzenia umowy przez Przewoźnika, wszelkie kwoty należne Przewoźnikowi w dniu rozwiązania umowy zostaną zapłacone w ciągu 60 dni od wypowiedzenia, aby upewnić się, że wszystkie prace zostały zakończone w sposób zadowalający i nie wpłynęły żadne roszczenia.

7. Poufność

 • 7.1 Oprócz Informacji Poufnych chronionych przez prawo, ustawowe lub inne, Przewoźnik zgadza się, że wszystkie informacje biznesowe, techniczne i finansowe Coyote Logistics oraz jej Klientów, uzyskane przez Przewoźnika, nie będą ujawniane ani wykorzystywane z jakiegokolwiek powodu bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Coyote Logistics.

8. Prawo i jurysdykcja

 • 8.1 Z zastrzeżeniem punktu 4.1 powyżej, niniejsza umowa, jej interpretacja i wykonanie podlegają prawu Anglii i Walii i podlegają temu prawu. Strony zgadzają się na niewyłączną jurysdykcję sądu angielskiego, z wyjątkiem przypadków, w których ma zastosowanie konwencja CMR.