WEBSITE GEBRUIKSVOORWAARDEN
PRIVACYBELEID
SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS
COOKIE BELEID

 

WEBSITE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Laatst herzien: 29 april 2020

Welkom op de internetwebsite van Coyote Logistics, LLC ("Coyote", "wij", "ons", "onze"). Coyote waardeert uw interesse in haar diensten en stelt uw bezoek aan deze website op prijs. Zoals hierna gebruikt, omvat de term "website" die sites (of delen daarvan) die eigendom zijn van en / of worden beheerd namens Coyote, inclusief dergelijke sites (of delen daarvan) die verband houden met www.coyotelogistics.com, www.coyote.com , www.bzw.coyote.com, www.connect.coyote.com en www.coyotecarriers.com. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op enige site (of een deel daarvan) die geen eigendom is van of wordt beheerd door of namens Coyote, inclusief maar niet beperkt tot de wervingssite die wordt beheerd door Workday, zelfs als we een hyperlink of verwijzing naar dergelijke sites bieden. site, en zelfs als een dergelijke site beschikbaar is via deze website.

AANVAARDING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Coyote stelt deze website beschikbaar onder de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wetten. Door deze website te bezoeken, te browsen of anderszins te gebruiken (gezamenlijk, "gebruiken"), verklaart u dat u, de individuele gebruiker van deze website, deze voorwaarden heeft gelezen en begrepen, en ermee akkoord gaat wettelijk gebonden te zijn, en dat u gaan ermee akkoord alle toepasselijke wet- en regelgeving na te leven, zonder beperking of kwalificatie. Door deze website te gebruiken, verklaart u verder dat u ten minste de meerderjarige leeftijd hebt zoals gedefinieerd in uw rechtsgebied en, niettegenstaande het voorgaande, ten minste 18 jaar oud bent, en dat u daartoe bevoegd bent, en dat u hierbij wettelijk verplicht bent, de bedrijfsentiteit, indien van toepassing, waarvoor u optreedt als agent, onafhankelijke contractant of werknemer daarvan onder dezelfde voorwaarden, zonder beperking of kwalificatie. Zoals hierna gebruikt, zullen de termen "u" en "uw" de individuele gebruiker van deze website omvatten en / of verwijzen naar de individuele gebruiker van deze website en, indien van toepassing, de zakelijke entiteit waarvoor de individuele gebruiker van deze website fungeert als een agent, onafhankelijke contractant of werknemer. daarvan. Deze voorwaarden treden onmiddellijk in werking bij het eerste gebruik van de website. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, bent u niet bevoegd om deze website te openen, door te bladeren of anderszins te gebruiken.

UPDATES VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Coyote behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of te wijzigen. Alle wijzigingen worden van kracht zodra ze op deze website worden geplaatst. Dergelijke wijzigingen zijn niet van toepassing op enige claim die is ontstaan vóór de datum waarop de wijzigingen zijn gepost. Door deze website te gebruiken nadat er wijzigingen in deze voorwaarden zijn aangebracht, gaat u ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn aan de gewijzigde voorwaarden. Daarom dient u deze pagina regelmatig opnieuw te bezoeken om te bepalen aan welke voorwaarden u wettelijk gebonden bent.

Coyote kan uw recht om deze website te gebruiken zonder opgaaf van redenen op elk moment en met onmiddellijke ingang beëindigen. Zonder het voorgaande te beperken, kan Coyote uw recht om deze website te gebruiken onmiddellijk en zonder kennisgeving beëindigen wegens schending van enig onderdeel van deze algemene voorwaarden. In het geval van een dergelijke beëindiging, zullen de beperkingen op uw gebruik van het materiaal op deze website een dergelijke beëindiging overleven en u erkent dat u gebonden blijft aan deze voorwaarden.

COYOTE-WEBPORTAAL

Als onderdeel van de website kan Coyote haar klanten en gecontracteerde vervoerders toegang bieden tot haar eigen Coyote-webportaal (ook bekend als de Coyote Shipper and Carrier Portal). Het Coyote-webportaal is een tool waarmee geregistreerde gebruikers in realtime bepaalde informatie over hun accounts, ladingen, zendingen en inkooporders bij Coyote kunnen bekijken en volgen. Het Coyote-webportaal kan bijvoorbeeld bepaalde geregistreerde Coyote-klanten de mogelijkheid bieden om hun laadstatus in realtime te volgen, ladingen in het systeem te posten als een manier om een mogelijke bestelling voor verzending te starten, vragen naar Coyote te sturen over hun rekeningen en transacties, en bekijk accountstatusinformatie. Evenzo kan het Coyote-webportaal bepaalde geregistreerde Coyote-vervoerders de mogelijkheid bieden om ladingen te bekijken die aan hen zijn toegewezen, bieden op beschikbare ladingen die moeten worden toegewezen, vrachtwagens en andere voertuigen plaatsen die beschikbaar zijn om niet-toegewezen ladingen te verzenden en accountstatusinformatie bekijken.

Voor alle duidelijkheid: alle biedingen, berichten en aanbiedingen van geregistreerde Coyote-webportaalgebruikers zijn slechts aanbiedingen die door of via Coyote moeten worden aanvaard. Coyote is in geen geval aansprakelijk jegens een geregistreerde gebruiker bij gebreke van een schriftelijke bevestiging van Coyote met betrekking tot het onderwerp van het bod, de plaatsing en / of de aanbieding, en dan alleen voor zover uiteengezet in een dergelijke schriftelijke bevestiging.

Om toegang te krijgen tot het Coyote-webportaal, moet u een geregistreerde gebruiker zijn en voldoen aan alle andere toepasselijke vereisten die Coyote van tijd tot tijd vereist. Voor zover u in aanmerking komt voor toegang tot de Coyote-webportal, krijgt u een unieke gebruikersnaam en een wachtwoord toegewezen als onderdeel van het registratieproces. U kunt uw wachtwoord wijzigen nadat u zich voor de eerste keer heeft aangemeld.

Als geregistreerde gebruiker van het Coyote-webportaal bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord, en bent u verantwoordelijk voor al het gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord. U stemt ermee in om Coyote onmiddellijk op de hoogte te stellen op InformationSecurity@coyote.com of ServiceDesk@coyote.com van enige inbreuk op de beveiliging, inclusief, maar niet beperkt tot, ongeautoriseerd gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord. U bent ook verantwoordelijk voor het uitloggen aan het einde van elke sessie om uw accountbeveiliging te verbeteren. Als u dit niet doet, kunnen andere personen die toegang hebben tot uw computer, uw account gebruiken. Zonder het voorgaande te beperken, als u iemand in staat stelt uw gebruikersnaam en wachtwoord te gebruiken, bent u aansprakelijk voor alle activiteiten van die persoon.

PRIVACY

Ons privacybeleid bepaalt hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen. Persoonlijke informatie die via deze website wordt verstrekt, kan worden overgedragen naar andere landen waarvan de wetten mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau bieden voor persoonlijke informatie als de wetten van het land van herkomst. Zie onze Privacybeleid voor meer informatie.

INTELLECTUELE EIGENDOM EN BEPERKINGEN OP HET GEBRUIK VAN INFORMATIE EN INHOUD

Alle informatie en inhoud die op deze website wordt aangeboden, expliciet gemarkeerd of niet, is eigendom van Coyote, haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven of gezamenlijke partners of anderen, en is onderworpen aan Amerikaanse en internationale auteursrechten en oneerlijke concurrentiewetten. De verstrekte informatie en inhoud omvat, maar is niet beperkt tot, de tekst, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, video, audio, animatie, software, hun gerelateerde bestanden en hun opstelling op de website.

Alle handelsmerken, servicemerken, logo's, model- en merknamen, emblemen en beschermbare 'trade dress'-elementen (gezamenlijk "merken"), al dan niet expliciet gemarkeerd, die op deze website worden gebruikt, zijn eigendom van Coyote, haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven of gezamenlijke partners , of anderen, en zijn onderworpen aan Amerikaanse (federale en staats-) en internationale wetten op handelsmerken en oneerlijke concurrentie.

Het volgende is een niet-uitputtende lijst van merken die eigendom zijn van Coyote: BAZOOKA, COYOTE, COYOTEWEB, COYOTE LOGISTICS, COYOTEGO, NO EXCUSES, ELK UUR. ELKE MINUUT. ELKE TWEEDE, en ECHT. SLIM. LOGISTIEK.

U mag geen informatie, software, diensten, inhoud of merken die beschikbaar zijn op deze website in welke vorm of op welke manier dan ook voor commerciële doeleinden kopiëren, reproduceren, downloaden, uploaden, plaatsen, uitzenden, verzenden, distribueren, publiceren, opnieuw publiceren of anderszins gebruiken. gebruik, inclusief door gebruik te maken van een systeem voor het opslaan of ophalen van informatie, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Coyote. U mag de informatie of inhoud op deze website echter alleen kopiëren, afdrukken of anderszins gebruiken voor zover het gebruik uitsluitend voor uw persoonlijke, educatieve of interne zakelijke gebruik is en op voorwaarde dat u: (1) alle auteursrechten en andere kennisgevingen van intellectueel eigendom samen en intact met alle informatie of inhoud; (2) geen informatie of inhoud wijzigen of anderszins wijzigen; en (3) niet expliciet of impliciet suggereren dat u een verband heeft met diensten, producten, merken of gelieerde ondernemingen door het gebruik van enige informatie of inhoud. Ander gebruik van enige informatie, software, diensten, inhoud of merken, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze algemene voorwaarden of in een schriftelijk instrument ondertekend door Coyote, is strikt verboden. U mag geen enkele broncode of onderliggende algoritmen van enige informatie, software, diensten of inhoud die op deze website beschikbaar is, demonteren, decompileren, reverse engineeren, reconstrueren, ontdekken, hergebruiken of wijzigen. U mag de merken van Coyote niet gebruiken in verband met een product of dienst die niet van Coyote is, of op een manier die verwarring kan veroorzaken. Niets in deze algemene voorwaarden of op de website verleent of mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van rechten met betrekking tot enig merk.

U mag geen robot, spider, site-zoek- / ophaalapplicatie of ander handmatig of automatisch apparaat gebruiken om informatie of inhoud die beschikbaar is op de website op te halen, te indexeren, te 'schrapen', 'datamining' te doen of anderszins te verzamelen, of de navigatie te reproduceren of te omzeilen. structuur of presentatie van de website, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Coyote. U mag de werking van de website of de servers of netwerken die worden gebruikt om de website beschikbaar te stellen niet verstoren of verstoren, ook niet door enig deel van de website te hacken of te beschadigen; of een vereiste, procedure of beleid van dergelijke servers of netwerken schenden.

Niets in deze algemene voorwaarden of op de website mag impliceren, door uitsluiting of anderszins worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht op enig auteursrecht, patent, handelsmerk of ander eigendomsbelang (a) van een derde partij of met met betrekking tot informatie, software, diensten of inhoud van derden; of (b) van Coyote of met betrekking tot enige informatie, software, diensten of inhoud van Coyote, behalve zoals hierboven uitdrukkelijk uiteengezet.

Het is verboden om een hyperlink naar een pagina of gedeelte van deze website te maken of een pagina of gedeelte van deze website te framen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Coyote.

Elk gebruik van de informatie, inhoud of merken die beschikbaar zijn op deze website dat niet in overeenstemming is met de bovenstaande voorwaarden en condities, zal een ongeoorloofd gebruik zijn en zal u blootstellen aan civiele en strafrechtelijke sancties zoals voorzien door de toepasselijke Amerikaanse en internationale intellectuele eigendomswetten.

INZENDINGEN

We verwelkomen uw opmerkingen over Coyote. Alle opmerkingen, feedback, notities, berichten, ideeën, suggesties of andere communicaties (gezamenlijk "communicatie") die naar Coyote wordt gestuurd, zijn en blijven echter het exclusieve eigendom van Coyote. Uw inzending van dergelijke mededelingen vormt een overdracht aan Coyote van, en u wijst hierbij alle wereldwijde rechten, titels en belangen in alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de mededelingen toe en gaat ermee akkoord aan Coyote over te dragen. Coyote heeft het recht om al het materiaal dat u indient te gebruiken, reproduceren, openbaar te maken, te publiceren en te verspreiden voor welk doel dan ook, zonder beperking en zonder u op enigerlei wijze schadeloos te stellen.

DISCLAIMERS

U GEBRUIKT DEZE WEBSITE EN HET COYOTE WEBPORTAL OP EIGEN RISICO. ALLE INFORMATIE EN INHOUD OP DEZE WEBSITE EN HET COYOTE-WEBPORTAL WORDEN GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE OF VERKLARING VAN ENIGE AARD, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN GEDEELTE. INBREUK.

IN GEEN GEVAL ZAL COYOTE, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN, JOINT PARTNERS, LICENTIEGEVERS, LICENTIES OF DIENSTVERLENERS AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS ENIGE PARTIJ VOOR ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE OF ANDERE GEVOLGSCHADE VOOR ENIG GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, OF ENIG GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, OF ENIGE BEPERKING, ENIGE GEDERFDE INKOMSTEN, GEDERFDE WINST, VERLIES VAN VERWACHT ECONOMISCH VOORDEEL, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF ANDERE GEGEVENS OVER UW VERWERKINGSSYSTEEM OF ANDERS VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK, MISBRUIK OF ONMOGELIJKHEID OM DEZE WEBSITE, DE COYOTE, TE GEBRUIKEN DE INFORMATIE, SOFTWARE, DIENSTEN OF INHOUD DAARVAN, ZELFS ALS COYOTE, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN, JOINT PARTNERS, LICENTIEGEVERS, LICENTIEVERLENERS OF DIENSTVERLENERS WORDEN GEWETEN OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF VOOR ENIGE CLAIM DOOR EEN DERDE. UW ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID IS HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE EN HET COYOTE-WEBPORTAL TE STAKEN. IN GEEN GEVAL ZAL DE MAXIMALE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN COYOTE, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, AANGESLOTEN BEDRIJVEN, JOINT PARTNERS, LICENTIEGEVERS, LICENTIEVERLENERS OF DIENSTVERLENERS, VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN OF HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, OF ENIG GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. ELKE ANDERE GEHYPERLINKDE SITE, MEER DAN VIJFTIG AMERIKAANSE DOLLARS ($50).

Zonder de bovenstaande disclaimers te beperken, geven Coyote, haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, gezamenlijke partners, licentiegevers, licentiehouders en serviceproviders: (1) geen enkele garantie of verklaring met betrekking tot deze website, de Coyote Web Portal of enige andere internetsite, de toegang tot , of de beschikbaarheid of het gebruik van deze website, het Coyote-webportaal of enige andere internetsite, de informatie en inhoud van welke bron dan ook die op deze website, het Coyote-webportaal of enige andere internetsite is geplaatst of waarnaar wordt verwezen, of de nauwkeurigheid, volledigheid of tijdigheid van dergelijke informatie of inhoud; (2) garanderen of beweren niet dat uw toegang tot of gebruik van deze website, het Coyote Web Portal of enige andere internetsite ononderbroken of vrij van fouten of weglatingen zal zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat deze website, het Coyote Web Portal of enige andere internetsite is, of de informatie, software, diensten of inhoud van welke bron dan ook die beschikbaar is voor gebruik of downloaden, vrij zijn van computervirussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke componenten; (3) beweren of garanderen niet dat diensten of producten die op deze website of de Coyote Web Portal worden vermeld of toegankelijk zijn via deze website of de Coyote Web Portal beschikbaar zullen zijn voor aankoop of op enig moment niet kunnen worden ingetrokken en geven geen enkele verklaring of garantie van welke aard dan ook met betrekking tot dergelijke producten of diensten; en (4) vertegenwoordigen of garanderen niet de nauwkeurigheid, functionaliteit, specificaties of enig ander aspect van items uit welke bron dan ook die via deze website of het Coyote Web Portal zijn geplaatst of geopend. Houd er rekening mee dat sommige rechtsgebieden de uitsluiting van impliciete garanties mogelijk niet toestaan, zodat sommige van de bovenstaande uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

Informatie of inhoud die beschikbaar is op deze website of de Coyote Web Portal, kan goederen en diensten beschrijven die mogelijk niet beschikbaar zijn in bepaalde rechtsgebieden. Het opnemen van dergelijke informatie of inhoud is geen verklaring of garantie door Coyote dat dergelijke goederen en diensten voor u beschikbaar zullen zijn. Neem contact op met een Coyote-vertegenwoordiger om de beschikbaarheid van dergelijke goederen en diensten in uw rechtsgebied te bespreken. U bent ervoor verantwoordelijk dat uw gebruik van goederen of diensten in overeenstemming is met alle toepasselijke wetten.

Deze website en het Coyote-webportaal kunnen voor uw gemak hyperlinks of verwijzingen gebruiken, zodat Coyote-gerelateerde onderwerpen en andere relevante sites, materiaal en diensten gemakkelijk toegankelijk zijn. Dergelijke sites, materiaal en diensten omvatten bijvoorbeeld de ondersteuningschat van derden en andere functionaliteiten van derden die door RMIS beschikbaar worden gesteld via www.coyotecarriers.com. Gelinkte sites, materiaal en diensten waarnaar wordt verwezen, mogen niet worden beheerd, gecontroleerd of onderhouden door Coyote, zelfs niet als ze beschikbaar worden gesteld via deze website of het Coyote Web Portal. Hyperlinks en verwijzingen naar andere sites, materiaal en diensten, inclusief die van enige aan Coyote gelieerde entiteit, vormen geen sponsoring, goedkeuring of goedkeuring door Coyote van de informatie, inhoud, beschikbaarheid, beleid of praktijken van dergelijke gelinkte of verwezen sites, materiaal of diensten of hun leveranciers. Coyote aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enige informatie, inhoud, beschikbaarheid, beleid, praktijken of enig gebruik van dergelijke sites, materiaal of diensten. U opent, bladert en gebruikt dergelijke sites, materiaal en diensten op eigen risico. Uw gebruik van dergelijke sites, materiaal en services is onderhevig aan eventuele aanvullende toepasselijke voorwaarden, bepalingen en beleid (inclusief servicevoorwaarden of privacybeleid van de toepasselijke externe leveranciers).

Coyote is niet verplicht om informatie of inhoud op deze website of het Coyote Web Portal bij te werken. Dienovereenkomstig aanvaarden Coyote, haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, gezamenlijke partners, licentiegevers, licentiehouders en serviceproviders geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid van de informatie of inhoud die op de website of het Coyote-webportaal wordt aangeboden. Elk gebruik van de informatie of inhoud die beschikbaar is op deze website of de Coyote Web Portal, is op eigen risico.

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden of enig aspect van de relatie tussen u en Coyote, of deze nu gebaseerd zijn op contract, onrechtmatige daad, statuut, fraude, verkeerde voorstelling van zaken of enige andere juridische theorie, zullen worden opgelost door middel van een definitieve en bindende arbitrage vóór een neutrale arbiter in plaats van in een rechtbank door een rechter of jury, en Coyote en u doen hierbij afstand van het recht op berechting door een jury. U gaat ermee akkoord dat elke arbitrage onder deze gebruiksvoorwaarden op individuele basis zal plaatsvinden; class-arbitrages en class actions zijn niet toegestaan en u gaat ermee akkoord de mogelijkheid op te geven om deel te nemen aan een class action. De arbitrage zal worden uitgevoerd door de American Arbitration Association onder haar Commercial Arbitration Rules and Mediation Procedures (momenteel toegankelijk op https://www.adr.org/Rules) zoals gewijzigd door deze gebruiksvoorwaarden. Elke arbitragehoorzitting zal plaatsvinden in Chicago, Illinois. Het toepasselijke toepasselijke recht is zoals hieronder uiteengezet (op voorwaarde dat met betrekking tot arbitragekwesties de federale arbitragewetgeving van toepassing is). De beslissing van de arbiter volgt de voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden en is definitief en bindend. De arbiter heeft de bevoegdheid om een tijdelijke, voorlopige of permanente voorlopige voorziening of voorziening toe te kennen die voorziet in specifieke uitvoering van deze gebruiksvoorwaarden, maar alleen voor zover nodig om de individuele vordering voor de arbiter gerechtvaardigd te maken. De uitspraak van de arbiter kan worden bevestigd en afgedwongen door elke rechtbank die daar bevoegd is.

ARBITRAGEOVEREENKOMST

Elk geschil, claim of controverse die voortvloeit uit of verband houdt met (a) deze Gebruiksvoorwaarden van de Website of het bestaan, schending, beëindiging, handhaving, interpretatie of geldigheid daarvan, of (b) uw toegang tot of gebruik van deze website zal worden beslecht op individuele basis door bindende arbitrage tussen u en Coyote, en niet in een rechtbank. U erkent en gaat ermee akkoord dat u en Coyote elk afstand doen van het recht op een juryrechtspraak of om als eiser of klasselid deel te nemen aan een veronderstelde collectieve, collectieve, geconsolideerde of representatieve procedure. Tenzij zowel u als Coyote schriftelijk anders overeenkomen, zal elke arbitrage op individuele basis plaatsvinden en niet in een collectieve, geconsolideerde of representatieve procedure. U en Coyote behouden echter elk het recht om een individuele vordering in te stellen bij de rechtbank voor geringe vorderingen en het recht om een gerechtelijk bevel of andere billijke voorziening te zoeken bij een bevoegde rechtbank om de daadwerkelijke of dreigende inbreuk, verduistering of schending van de auteursrechten van een partij te voorkomen, handelsmerken, handelsgeheimen, patenten of andere intellectuele eigendomsrechten. Als deze specifieke paragraaf niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt de gehele Arbitrageovereenkomst als nietig beschouwd. Behalve zoals bepaald in de vorige zin, blijft deze arbitrageovereenkomst van kracht na beëindiging van deze gebruiksvoorwaarden van de website.

De arbitrage zal worden uitgevoerd door de American Arbitration Association ("AAA") in overeenstemming met de op dat moment geldende commerciële arbitrageregels en bemiddelingsprocedures van de AAA (de "AAA-regels"), behalve zoals gewijzigd door deze Arbitrageovereenkomst. De AAA-regels zijn beschikbaar op https://www.adr.org/Rules of door de AAA te bellen op 1-800-778-7879.

De partijen komen overeen dat de arbiter, en niet een federale, staats- of lokale rechtbank of instantie, de exclusieve bevoegdheid heeft om geschillen op te lossen met betrekking tot de interpretatie, toepasbaarheid, afdwingbaarheid of totstandkoming van deze arbitrageovereenkomst, met inbegrip van elke claim dat alle of enige een deel van deze arbitrageovereenkomst is nietig of vernietigbaar. De arbiter is ook verantwoordelijk voor het bepalen van alle kwesties met betrekking tot arbitrage met drempels, inclusief kwesties met betrekking tot de vraag of de arbitrageovereenkomst en gerelateerde voorwaarden gewetenloos of illusoir zijn en elke verdediging tegen arbitrage, inclusief afstand, vertraging, laches of uitsluiting.

Niettegenstaande enige rechtskeuze of andere bepaling in deze gebruiksvoorwaarden van de website, komen de partijen overeen en erkennen ze dat deze arbitrageovereenkomst een transactie aantoont waarbij interstatelijke handel betrokken is en dat de Federal Arbitration Act, 9 USC § 1 en volgende. ("FAA"), zal de interpretatie en handhaving en de procedures op grond daarvan regelen. Het is de bedoeling van de partijen dat de FAA- en AAA-regels voorrang zullen hebben op alle staatswetten voor zover dit wettelijk is toegestaan. Als de FAA- en AAA-regels niet van toepassing blijken te zijn op een kwestie die zich voordoet onder deze arbitrageovereenkomst of de handhaving daarvan, dan zal die kwestie worden opgelost volgens de wetten van de staat Illinois.

Een partij die arbitrage wil initiëren, moet de andere partij een schriftelijke aanvraag voor arbitrage indienen zoals gespecificeerd in de AAA-regels. De AAA biedt een formulier Commerciële aanvraag voor arbitrage op www.adr.org of door de AAA te bellen op 1-800-778-7879. De arbiter is ofwel (1) een gepensioneerde rechter of (2) een advocaat die specifiek bevoegd is om de wet in de staat Illinois uit te oefenen, en zal door de partijen worden geselecteerd uit de lijst van arbiters voor commerciële geschillen van de AAA. Als de partijen het niet eens kunnen worden over een arbiter binnen zeven (7) dagen na levering van het verzoek om arbitrage, zal de AAA de arbiter benoemen in overeenstemming met de AAA-regels.

Tenzij u en Coyote schriftelijk anders overeenkomen, wordt de arbitrage uitgevoerd in de provincie waar u woont. Uw recht om te worden gehoord wordt bepaald door de AAA-regels. Onder voorbehoud van de AAA-regels, zal de arbiter de discretie hebben om een redelijke uitwisseling van informatie door de partijen te leiden, in overeenstemming met het versnelde karakter van de arbitrage.

De arbiter zal een uitspraak doen binnen het tijdsbestek dat is gespecificeerd in de AAA-regels. Het oordeel over de arbitrale uitspraak kan worden ingediend bij elke rechtbank die daartoe bevoegd is. De beslissing van een arbiter is definitief en bindend voor alle partijen. De beslissing van een arbiter en het oordeel daarover hebben geen uitsluitingseffect als precedent of onderpand. De partij die de overhand heeft bij arbitrage heeft recht op een toekenning van advocatenhonoraria en -kosten voor zover voorzien onder de toepasselijke wetgeving. Uw verantwoordelijkheid voor het betalen van eventuele AAA-indienings-, administratieve en arbitervergoedingen zal uitsluitend zijn zoals uiteengezet in de AAA-regels.

Indien enig deel van deze Arbitrageovereenkomst om welke reden dan ook niet-afdwingbaar of onwettig blijkt te zijn, (1) zal de niet-afdwingbare of onwettige bepaling worden gescheiden van deze Arbitrageovereenkomst; (2) de verbreking van de niet-afdwingbare of onwettige bepaling heeft geen enkele invloed op de rest van de arbitrageovereenkomst of de mogelijkheid van de partijen om arbitrage af te dwingen van eventuele resterende vorderingen op individuele basis op grond van de arbitrageovereenkomst; en (3) voor zover claims daarom op collectieve, geconsolideerde of representatieve basis moeten worden behandeld, moeten dergelijke claims worden voorgelegd aan de staats- of federale rechtbanken in Chicago, Illinois en niet in arbitrage, en de partijen zijn het erover eens dat geschillen over die claims worden opgeschort in afwachting van de uitkomst van individuele claims in arbitrage.

DIVERSEN

U garandeert Coyote dat u niet zult proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot diensten die worden aangeboden door Coyote of computersystemen of netwerken die zijn verbonden met een Coyote-server door middel van hacking, wachtwoordmining of andere middelen. U mag geen materiaal of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen op een manier die niet opzettelijk beschikbaar is gesteld door Coyote. Wanneer u de website gebruikt, stemt u ermee in niet te doen alsof u iemand anders bent of hun identiteit aan te nemen.

U stemt ermee in om Coyote, haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, gezamenlijke partners, licentiegevers, licentiehouders, serviceproviders en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen, te redden en te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, claims, schadevergoedingen en uitgaven, inclusief redelijke advocatenhonoraria die voortvloeien uit uw gebruik van deze website, inclusief enige overtreding of vermeende schending van de voorwaarden van deze gebruiksvoorwaardenovereenkomst.

Coyote beheert deze website (met uitzondering van gekoppelde sites) vanuit het hoofdkantoor in Chicago, Illinois, Verenigde Staten van Amerika en beweert niet dat enige informatie of inhoud op deze website geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties. Toegang tot deze website op locaties waar het gebruik van dergelijke informatie of inhoud illegaal is, is verboden. Tenzij anders bepaald in de Arbitrageovereenkomst hierboven, gaat u door het bezoeken van deze website ermee akkoord dat de statuten en wetten van de staat Illinois, niettegenstaande eventuele principes van wetsconflicten, van toepassing zullen zijn op alle zaken met betrekking tot het gebruik van deze website en dat indien u gebruikt deze website vanaf een andere locatie waar u verantwoordelijk bent voor naleving van de toepasselijke lokale wetten.

Als een deel van deze algemene voorwaarden als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, wordt dat deel als scheidbaar beschouwd en heeft het geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Ongeacht enige andersluidende wet of wet, moet elke claim of oorzaak van actie die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of deze algemene voorwaarden worden ingediend binnen één (1) jaar nadat een dergelijke claim of oorzaak van actie is ontstaan of zal zijn voor altijd uitgesloten. De titels van de secties hierin zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en hebben geen wettelijke of contractuele gevolgen. Elke verklaring van afstand van enige voorwaarde van deze overeenkomst is alleen van kracht indien deze schriftelijk is ondertekend door de naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers van Coyote. Elke tekortkoming of vertraging door Coyote bij het afdwingen van een van deze voorwaarden of condities zal op geen enkele manier de rechten van Coyote hieronder beïnvloeden, beperken of ervan afzien om de strikte naleving daarna af te dwingen van elke voorwaarde of voorwaarde van deze overeenkomst. Noch uw gebruik van de website, noch deze overeenkomst creëert een agentschap, partnerschap, joint venture of werkgever-werknemerrelatie met Coyote. Bij gebreke van een schriftelijke overeenkomst met betrekking tot de levering van goederen of diensten door Coyote, vertegenwoordigt deze overeenkomst de volledige afspraak tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangt alle eerdere afspraken, discussies, onderhandelingen en verklaringen, mondeling of schriftelijk, tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd en ondertekend door Coyote.

Door deze website te gebruiken, gaat u er verder mee akkoord dat u deze website of enig materiaal dat daarop beschikbaar is, niet zult gebruiken voor enige onwettige activiteit, of op een manier zult gebruiken die in strijd zou zijn met deze algemene voorwaarden.

Indien van toepassing, gaat u er verder mee akkoord, als voorwaarde voor het gebruik van deze website, ervoor te zorgen dat al uw agenten, werknemers en onafhankelijke contractanten zich aan deze algemene voorwaarden houden.

DERDE PARTIJ SOFTWARE

De website kan bepaalde softwarecomponenten bevatten die verband houden met Bootstrap en waarvoor een licentie is verleend door Twitter, Inc. en The Bootstrap Authors. Uitsluitend met betrekking tot dergelijke componenten zijn de volgende termen in deze paragraaf van toepassing. Dergelijke componenten vallen onder copyright © 2011–2018 Twitter, Inc. en copyright © 2011–2018 The Bootstrap Authors. Hierbij wordt gratis toestemming verleend aan eenieder die een kopie van dergelijke componenten en bijbehorende documentatiebestanden verkrijgt (voor de doeleinden van deze paragraaf, de "Software"), om zonder beperking in de Software te handelen, inclusief maar niet beperkt tot de gebruiksrechten. kopieën van de Software kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie geven en / of verkopen, en personen aan wie de Software is verstrekt toestaan om dit te doen, met inachtneming van de volgende voorwaarden: De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingsmelding wordt opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "IN DE HUIDIGE STAAT", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHOUDERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, ONGEACHT IN EEN CONTRACT, ONRECHTMIDDELEN OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT, UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

PRIVACYBELEID

Laatst herzien: 29 april 2020

Coyote Logistics, LLC en haar gelieerde bedrijven en eigendommen, inclusief haar in Nederland gelieerde onderneming, Coyote Logistics Nederland BV (gezamenlijk 'Coyote', 'wij', 'ons', 'onze'), geven deze kennisgeving waarin wordt uitgelegd hoe we verzamelen, gebruiken en informatie vrijgeven wanneer klanten informeren naar onze producten en diensten, deze gebruiken of kopen, en wanneer vervoerders, chauffeurs, magazijnpersoneel en distributeurs informeren naar of ladingen verplaatsen voor of zaken doen met Coyote.

Dit privacybeleid is van toepassing op persoonlijk identificeerbare informatie ("persoonlijke informatie") die wordt verzameld van klanten, vervoerders en chauffeurs, inclusief, maar niet beperkt tot, informatie verzameld via de diensten. "Persoonlijke informatie" is informatie die u als individu identificeert of betrekking heeft op een identificeerbaar individu. Zoals hierna gebruikt, omvat de term "Diensten" die websites, platforms en mobiele applicaties van waaruit u dit Privacybeleid opent en die eigendom zijn van en / of beheerd worden namens Coyote, inclusief maar niet beperkt tot de CoyoteGO mobiele app, en de webpagina's die zijn gekoppeld aan www.coyote.com, www.coyotelogistics.com, bzw.coyote.com, connect.coyote.com en claw.coyote.com en de webpagina's die zijn gekoppeld aan het Coyote-webportaal. De termen "u" en "uw" omvatten en / of verwijzen naar de individuele gebruiker van de Services en, indien van toepassing, de zakelijke entiteit waarvoor de individuele gebruiker van de Services fungeert als agent, onafhankelijke contractant of werknemer daarvan.

Onze privacypraktijken kunnen variëren tussen de rechtsgebieden waarin we actief zijn om lokale praktijken en wettelijke vereisten te weerspiegelen. Raadpleeg de lokale addenda aan het einde van dit privacybeleid voor meer informatie.

Het beleid is niet van toepassing op werknemers van Coyote of sollicitanten, of op persoonlijke informatie die is verzameld via de mobiele app van Coyote BazMo voor werknemers van Coyote.
Dit privacybeleid heeft geen betrekking op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy, persoonlijke informatie of andere praktijken van derden, inclusief derden die een website of dienst exploiteren waarnaar de diensten linken (inclusief maar niet beperkt tot de wervingswebsite beheerd door Workday en andere functionaliteiten van derden die beschikbaar worden gesteld door RMIS). Het opnemen van een link op de Services impliceert geen goedkeuring van de gelinkte site of service door ons of door onze gelieerde ondernemingen.

Bovendien zijn wij niet verantwoordelijk voor het verzamelen, gebruiken, vrijgeven of beveiligen van informatie of praktijken van andere organisaties, zoals Facebook, LinkedIn, Apple, Google, Microsoft, Blackberry of een andere app-ontwikkelaar, app-provider, provider van sociale mediaplatforms. , de provider van het besturingssysteem, de draadloze serviceprovider of de fabrikant van het apparaat, inclusief met betrekking tot alle persoonlijke informatie die u aan andere organisaties bekendmaakt via of in verband met onze apps.

Door de Services te openen of anderszins te gebruiken, erkent u dat u dit privacybeleid hebt gelezen en begrepen en dat persoonlijke informatie die u verstrekt, kan worden verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden van dit privacybeleid.

DE INFORMATIE DIE COYOTE VERZAMELT

Persoonlijke informatie over klanten

Tijdens het informeren over of het gebruik van de diensten van Coyote, inclusief het registreren op of het gebruik van onze websites (of het downloaden of gebruiken van onze mobiele apps), kan u onder andere om de volgende persoonlijke informatie worden gevraagd: uw naam, e-mailadres , postadres, telefoonnummer, faxnummer, zakelijke contactgegevens, communicatievoorkeuren en andere registratie-informatie.

Coyote kan ook om betalingsinformatie vragen die in sommige gevallen persoonlijke informatie kan vormen.

Bovendien kan Coyote marktgegevens over klanten en potentiële klanten verkrijgen uit bronnen van derden; deze informatie kan beperkte persoonlijke informatie bevatten, zoals contactgegevens van bedrijfsvertegenwoordigers.

Persoonlijke informatie over vervoerders / chauffeurs

Bij het informeren naar of verplaatsen van ladingen, of bij het registreren op of het gebruiken van onze Diensten, kan u onder andere om de volgende Persoonlijke Informatie worden gevraagd: uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, zakelijke contactgegevens , rolgegevens, nummer van de vervoerder, type vrachtwagen / uitrusting, andere registratie-informatie, informatie over rijbewijs, burgerservicenummer, geschiedenis van de bestuurder, paspoortinformatie, verzekeringsinformatie en informatie over het serviceprofiel. Chauffeurs kunnen onze mobiele apps gebruiken om afbeeldingen van papierwerk in te dienen, zoals facturen en vrachtbrieven, en om te zoeken naar beschikbare laadverzoeken op basis van de locatie van de chauffeur en om de acceptatie van de lading te bevestigen; deze informatie kan in sommige gevallen persoonlijke informatie vormen. Coyote verkrijgt ook basisinformatie over vervoerders uit openbare of andere externe bronnen; deze informatie kan persoonlijke informatie bevatten, zoals contactgegevens van vertegenwoordigers van vervoerders, evenals verzekeringsinformatie van vervoerders.

Bovendien bieden stuurprogramma's statusupdates (inclusief locatie) over Coyote-ladingen die ze verplaatsen. Dergelijke statusupdates kunnen aan Coyote worden verstrekt (op verschillende manieren, zoals verder beschreven onder "Verzameling en gebruik van locatiegegevens" hieronder).

Persoonlijke informatie over personeel van magazijnen / distributeurs

Personeel van magazijnfaciliteiten die worden gebruikt in verband met Coyote-ladingen en van distributeurs van Coyote-klanten kan om de volgende persoonlijke informatie worden gevraagd wanneer ze zich registreren op onze diensten: naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, zakelijke contactgegevens en andere Registratie informatie.

We hebben persoonlijke informatie nodig om de gevraagde services aan u te kunnen leveren. Als u de gevraagde informatie niet verstrekt, kunnen we de Services mogelijk niet leveren. Als u persoonlijke informatie met betrekking tot andere mensen aan ons of onze serviceproviders vrijgeeft in verband met de services, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om dit te doen en dat u ons toestaat de informatie te gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid.

Technische informatie

Coyote kan ook bepaalde technische informatie verzamelen wanneer u onze Services bezoekt of gebruikt, inclusief apparaatinformatie (zoals het type browser dat u gebruikt, het type besturingssysteem dat u gebruikt en regionale en taalinstellingen), uw internetprotocol (IP ) adres en de domeinnaam van uw internetprovider, verzamelde gegevens over het aantal bezoeken aan een site of service en / of verzamelde gegevens over de bezochte pagina's. Waar IP-adressen of andere technische informatie worden beschouwd als persoonlijke informatie onder de lokale wetgeving, zal Coyote deze informatie behandelen als persoonlijke informatie. We kunnen informatie die we online ontvangen combineren met andere informatie die u ons hebt verstrekt en met informatie uit andere bronnen om onze kennis over u te verbeteren, om ons te helpen bij het leveren van kwaliteitsservice en om onze producten en diensten aan te bieden en aan te passen. Waar we niet-persoonlijk identificeerbare online informatie combineren met persoonlijke informatie, zullen we de gecombineerde informatie behandelen als persoonlijke informatie.

HOE COYOTE DE INFORMATIE GEBRUIKT

Wij en onze serviceproviders gebruiken persoonlijke informatie voor legitieme zakelijke doeleinden, waaronder:

 • Om de functionaliteit van de Services te bieden;
 • Om de Services te leveren;
 • Afstemmen met verladers, geadresseerden, vervoerders, chauffeurs, magazijnen, distributeurs en andere deelnemers aan de toeleveringsketen over de verzending en levering van ladingen;
 • Om ladingen aan vervoerders aan te bieden;
 • Om verzoeken te accepteren om het transport van zendingen van klanten te regelen;
 • Om de status en locatie van ladingen te volgen, te sms'en, te bellen en updates te geven over of gerelateerd aan de status en locatie;
 • Om accounts aan te maken en te beheren (inclusief online accounts);
 • Om controle-, facturatie- en afstemmingsactiviteiten uit te voeren;
 • Om claims te verwerken die zijn ontvangen in verband met onze diensten;
 • Om ondersteuning te bieden aan klanten en vervoerders;
 • Om te reageren op vragen, verzoeken, vragen en opmerkingen;
 • Om te communiceren via e-mail, mobiele tekst (SMS) berichten, push notificatie, telefoongesprek of andere middelen;
 • Om te helpen bij de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten, website en apps en / of de verbetering van onze bestaande producten, diensten, websites en apps;
 • Om de veiligheid of integriteit van onze producten of diensten te beschermen en / of om de voorwaarden voor het gebruik ervan af te dwingen;
 • Om veiligheidsbedreigingen of vernietiging van eigendommen te detecteren en ertegen te beschermen, inclusief bedreigingen voor onze IT-systemen en andere activa;
 • Om fraude, criminele activiteiten en andere wettelijke verplichtingen op te sporen en te beschermen;
 • Om onze bedrijfsactiviteiten en business intelligence te evalueren en te verbeteren, inclusief ons vermogen om aan de behoeften van klanten te voldoen;
 • Om te analyseren voor zakelijke rapportage;
 • Om gepersonaliseerde diensten te verlenen; en
 • Om het gebruik van onze producten, diensten, websites en apps te vergemakkelijken door de noodzaak om informatie opnieuw in te voeren te elimineren.

We ondernemen activiteiten om onze relatie met u te beheren, zoals:

 • Om u op uw verzoek van marketingmateriaal te voorzien;
 • Om betalingen te verwerken en te innen en om betalingen te doen; en
 • Om op uw verzoek producten of diensten aan te bieden die mogelijk interessant zijn.

Wij voeren bepaalde activiteiten uit met uw toestemming (indien vereist door de toepasselijke wetgeving), waaronder:

 • Om website-inhoud weer te geven die is aangepast aan de interesses en voorkeuren van klanten; en
 • Om feedback te krijgen en om onze verkoop-, marketing- en advertentie-inspanningen te ondersteunen en te verbeteren.

We gebruiken persoonlijke informatie ook om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en ons beleid, en om samen te werken met overheidsfunctionarissen of partijen in rechtszaken op grond van wet- of regelgeving, of zoals anders vereist of toegestaan door de wet.

We kunnen persoonlijke informatie samenvoegen en / of anonimiseren, zodat deze niet langer als persoonlijke informatie wordt beschouwd. We doen dit om andere gegevens voor ons gebruik te genereren, die we voor elk doel kunnen gebruiken en openbaar maken, inclusief, maar niet beperkt tot, rapportage en om het ontwerp en de inhoud van onze producten, diensten, websites en apps te verbeteren, en Coyote kan delen deze gegevens met derden.

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN LOCATIEGEGEVENS

Coyote volgt de locatie van de ladingen van zijn verladers om een vlotte levering te garanderen. Coyote biedt vervoerders en chauffeurs verschillende manieren om ervoor te kiezen locatie-updates te geven over de Coyote-ladingen die ze verplaatsen.

 • Via telefoongesprekken, sms-berichten of website-items.
 • Via elektronische logging-apparaten.
 • Door verbinding met het transportbeheersysteem van de vervoerder of anderszins door de vervoerder, om locatiegegevens van hun chauffeurs te verstrekken wanneer ze ladingen voor Coyote verplaatsen.
 • Door het gebruik van de CoyoteGO-app - Bestuurders die de CoyoteGO-app downloaden, kunnen ermee instemmen dat Coyote de ladingen die ze dragen, kan volgen. Om akkoord te gaan, moet de bestuurder locatieservices voor de app inschakelen in de systeemvoorkeuren van zijn telefoon. De app stelt chauffeurs ook in staat efficiënter te zoeken naar nieuwe ladingen die beschikbaar zijn bij Coyote. Als een chauffeur ervoor kiest om locatiegegevens te verzamelen, geeft de app Coyote regelmatig updates over de locatie van de chauffeur vanaf het moment dat de chauffeur wordt uitgezonden om de lading op te halen tot de ontvangstbevestiging, met behulp van locatiegegevens van de mobiele telefoon van de chauffeur. De lading moet worden gemarkeerd als geleverd in de systemen van Coyote om de voortdurende verzameling van locatiegegevens te stoppen. De chauffeur kan de lading markeren als afgeleverd in de app, of de chauffeur kan de vertegenwoordiger van de vervoerder of het gratis nummer op coyote.com bellen om Coyote te vertellen dat de lading is afgeleverd. Als de lading niet is gemarkeerd als geleverd in de systemen van Coyote, blijft de app de locatie volgen tot 48 uur na de geplande leverdatum. De bestuurder kan zich op elk moment afmelden voor het verzamelen van locatiegegevens via de systeemvoorkeuren van zijn telefoon door te voorkomen dat de app toegang krijgt tot de locatiegegevens van zijn telefoon. Bovendien, zoals hierboven vermeld, om het verzamelen van de locatie van een bepaalde lading te stoppen, moet de lading worden gemarkeerd als geleverd in de systemen van Coyote.
 • Door het gebruik van een app van een derde partij - Bestuurders die een app van een derde partij downloaden, kunnen ermee instemmen dat Coyote de ladingen die ze dragen, kan volgen. Om akkoord te gaan, moet de bestuurder locatieservices voor de app inschakelen in de systeemvoorkeuren van zijn telefoon. Als een chauffeur ervoor kiest om locatiegegevens te verzamelen, geeft de app Coyote regelmatig updates over de locatie van de chauffeur, vanaf een periode van drie uur voorafgaand aan de geplande ophaaltijd, voor de duur van de verzending, en, als de De lading is tot 48 uur na de geplande inlevertijd niet gemarkeerd als geleverd in de systemen van Coyote. Coyote stopt met het verzamelen van locatiegegevens van de app zodra de lading is gemarkeerd als geleverd in de systemen van Coyote. De chauffeur kan de vertegenwoordiger van zijn koerier of het gratis nummer op coyote.com bellen om Coyote te vertellen dat de lading is afgeleverd. De bestuurder kan zich op elk moment afmelden voor het verzamelen van locatiegegevens via de systeemvoorkeuren van zijn telefoon, door de app uit te schakelen voor toegang tot de locatiegegevens van zijn telefoon.
 • Door foto's te laden, aangeleverd door een chauffeur via een Coyote of app van derden. Eenmaal gedownload door een chauffeur, vraagt de app de chauffeur om een foto van de trailer te maken bij het ophalen van de lading en vervolgens opnieuw bij aflevering. De metagegevens van de foto geven de locaties van de lading op die twee tijdstippen weer.

BEKENDMAKING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Coyote kan persoonlijke informatie van klanten bekendmaken aan deelnemers aan de toeleveringsketen, zoals chauffeurs en vervoerders, magazijnen en distributeurs, voor zover dat nodig is om zendingen te coördineren, uit te voeren en te controleren, om diensten te verlenen die u hebt aangevraagd of geautoriseerd, en voor andere legitieme zakelijke doeleinden die consistent zijn met dit privacybeleid. Coyote kan voor dergelijke doeleinden ook persoonlijke informatie van vervoerders en chauffeurs bekendmaken aan klanten en deelnemers aan de toeleveringsketen.

Coyote kan persoonlijke informatie vrijgeven aan zijn dochterondernemingen in de United Parcel Service ("UPS") -groep van bedrijven voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid.
We kunnen ook persoonlijke informatie bekendmaken aan onze serviceproviders om namens ons taken uit te voeren voor zakelijke doeleinden die in overeenstemming zijn met dit privacybeleid. Dit kunnen aanbieders van diensten zijn, zoals websitehosting, gegevensanalyse, betalingsverwerking, orderafhandeling, informatietechnologie en gerelateerde infrastructuurvoorziening, klantenservice, e-mailbezorging, audits en andere diensten. We maken bijvoorbeeld persoonlijke informatie bekend aan de externe serviceprovider, RMIS, die namens ons de website www.coyotecarriers.com beheert. Merk op dat als een vervoerder zijn of haar contactinformatie of andere informatie (inclusief zijn of haar verzekeringscertificaat) op www.coyotecarriers.com bijwerkt, RMIS, in overeenstemming met zijn privacybeleid, de bijgewerkte informatie kan delen met zijn andere klanten die al een relatie met die vervoerder. Coyote is niet verantwoordelijk voor de acties of nalatigheden van RMIS waarbij RMIS volgens de toepasselijke wetgeving wordt beschouwd als de "eigenaar" of "gegevensbeheerder".

Door de Services te gebruiken, kunt u er ook voor kiezen om persoonlijke informatie vrij te geven.

Wanneer pushmeldingen naar uw mobiele apparaat worden verzonden, worden uw persoonlijke gegevens bovendien bekendgemaakt aan de aanbieder van de pushmeldingsdienst (Apple Push Notification voor iOS-apparaten en Google Cloud Messaging voor Android-apparaten). Het privacybeleid van de relevante serviceprovider is van toepassing op het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke informatie door deze services.

We kunnen ook persoonlijke informatie vrijgeven, indien nodig of gepast, om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving, inclusief wetten buiten het land waar u woont; om samen te werken met openbare en overheidsinstanties, inclusief wetshandhaving; om een juridische claim vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of, zoals anderszins toegestaan of vereist door de wet.
Bovendien kan Coyote persoonlijke informatie bekendmaken of overdragen aan een derde partij in verband met een reorganisatie, joint venture, toewijzing of andere vervreemding van al of een deel van ons bedrijf, activa of aandelen, of als Coyote of een aan Coyote gelieerde onderneming wordt verworven. geheel of gedeeltelijk door of gefuseerd met een ander bedrijf. Dergelijke derde partijen kunnen bijvoorbeeld een overnemende entiteit en haar adviseurs zijn.

TOEGANG EN KEUZES

U kunt online contactgegevens en bepaalde andere persoonlijke informatie die u hebt verstrekt bij het gebruik van onze diensten bekijken en bewerken. We raden u aan ervoor te zorgen dat uw contactgegevens en andere persoonlijke informatie up-to-date zijn.

Als u zich bevindt in Californië, Mexico of een lidstaat van de Europese Economische Ruimte ("EER") (of in het Verenigd Koninkrijk, in het geval dat het Verenigd Koninkrijk zich terugtrekt uit de Europese Unie), raadpleegt u de relevante lokale addenda op de einde van dit privacybeleid met betrekking tot informatierechten die u volgens de lokale wetgeving hebt.

communicatie voorkeuren

Coyote kan u berichten sturen via e-mail, mobiele tekst (sms), telefoongesprekken of pushmeldingen. U kunt zich afmelden voor dergelijke communicatie, zoals hieronder wordt beschreven. We zullen proberen om zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan uw verzoek (en) te voldoen. Houd er rekening mee dat als u bepaalde Coyote-services gebruikt, u zich niet mag afmelden voor verplichte service of administratieve communicatie die deel uitmaakt van bepaalde Coyote-services en die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke services.
Voor ondersteuning van de klantenservice met communicatievoorkeuren kunt u ons een e-mail sturen op privacy@coyote.com.

Promotionele e-mails

Coyote kan e-mails sturen naar klanten (inclusief hun werknemers) die dezelfde soorten producten en diensten promoten die Coyote momenteel aanbiedt, of vergelijkbare soorten Coyote-producten en diensten die voor hen interessant kunnen zijn. U kunt ervoor kiezen om geen verdere promotionele e-mails te ontvangen door de instructies in deze e-mails te volgen.

SMS-tekstberichten

Bepaalde Coyote-diensten maken gebruik van sms-berichten. We kunnen bijvoorbeeld sms-berichten gebruiken voor algemene servicemeldingen of voor het volgen van mobiele telefoons. Voordat u sms-berichten van Coyote ontvangt, wordt u op de hoogte gesteld van ons gebruik van sms-berichten en wordt u om uw toestemming gevraagd. Wanneer u deze services gebruikt, worden mogelijk kosten voor berichten en gegevens van uw mobiele provider in rekening gebracht, afhankelijk van uw draadloze data-abonnement en tarieven. Houd er rekening mee dat vervoerders niet aansprakelijk zijn voor vertraagde of niet-bezorgde berichten.

Om de ontvangst van sms-berichten van Coyote te annuleren, kunt u STOP of HIDE antwoorden op elk bericht dat u van Coyote ontvangt.

Om hulp te krijgen voor de sms-diensten die aan Coyote zijn gekoppeld, kunt u contact opnemen met Coyote op 1-800-455-8753 of een e-mail sturen naar privacy@coyote.com.

Deelnemende providers aan onze sms-service omvatten, maar zijn niet beperkt tot: nTelos, Cellcom, Cellsouth, Carolina West, AT&T, MetroPCS, T-Mobile, US Cellular, Sprint, Google Voice, Boost, Virgin Mobile en Verizon Wireless. Vervoerders zijn niet aansprakelijk voor verloren of niet afgeleverde berichten.

Push-meldingen

Chauffeurs en klanten die een Coyote-app gebruiken, kunnen berichten van Coyote ontvangen via pushmeldingen die in de app worden afgeleverd. Om ervoor te zorgen dat app-gebruikers dergelijke meldingen kunnen ontvangen, moet de pushmeldingsservice voor de betreffende app zijn ingeschakeld via de systeemvoorkeuren van de mobiele telefoon. Door pushmeldingen voor de app in te schakelen, stem je ermee in om pushmeldingen te ontvangen die binnen de app worden afgeleverd. App-gebruikers kunnen zich op elk moment afmelden door de app uit te schakelen voor het verzenden van dergelijke meldingen via de systeemvoorkeuren van de mobiele telefoon en / of door voorkeuren in de app in te stellen en te beheren om pushmeldingen te ontvangen.

Er kunnen datakosten in rekening worden gebracht door uw mobiele provider voor pushmeldingen, afhankelijk van uw draadloze data-abonnement en tarieven.

VEILIGHEID

Coyote heeft administratieve, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om uw persoonlijke gegevens binnen onze organisatie te helpen beschermen. Helaas kan geen enkel datatransmissie- of opslagsysteem gegarandeerd 100% veilig zijn. Als u reden heeft om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is, neem dan onmiddellijk contact met ons op in overeenstemming met het gedeelte "Contact" hieronder.

OPSLAG EN RETENTIE

Uw persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid of om anderszins te voldoen aan wettelijke vereisten.

De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, zijn onder meer:

 • De tijd dat we een voortdurende relatie met u hebben en de services aan u leveren (bijvoorbeeld zolang u een account bij ons heeft of de services blijft gebruiken);
 • Of er een wettelijke verplichting is waaraan wij onderworpen zijn (bepaalde wetten vereisen bijvoorbeeld dat wij uw transacties gedurende een bepaalde periode bewaren voordat wij ze kunnen verwijderen); of
 • Of retentie raadzaam is in het licht van onze juridische positie (zoals met betrekking tot toepasselijke verjaringstermijnen, rechtszaken of regelgevende onderzoeken).

IP-ADRESSEN, COOKIES EN ANDERE INFORMATIE

Net als andere websites gebruiken onze websites uw domein, IP-adres, apparaat- en browserinformatie om problemen met de producten en diensten en apparatuur van Coyote te diagnosticeren, om de producten en diensten te beheren en voor veiligheidsdoeleinden.
Onze websites gebruiken ook "cookies", dit zijn stukjes gegevens die van een webserver naar een webbrowser worden verzonden en waarmee een webserver gebruikers kan identificeren die een site bezoeken die door die server wordt gehost. Coyote en onze serviceproviders kunnen cookies gebruiken om u op onze websites te identificeren, zodat Coyote u meer op maat gemaakte informatie en diensten kan bieden. In het algemeen kunt u, als u ervoor kiest, het gebruik van cookies uitschakelen door de voorkeuren en opties van uw browser te bekijken. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies en soortgelijke volgtechnologieën en hoe u deze kunt beheren, zie onze Cookie beleid.

ADVERTENTIE VAN DERDEN

We maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven met betrekking tot goederen en services die voor u interessant kunnen zijn wanneer u de Services en andere websites of online services bezoekt en gebruikt. Derde partijen kunnen persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen over uw online activiteiten in de loop van de tijd en op verschillende websites wanneer u onze website of service gebruikt.

U kunt advertenties ontvangen op basis van informatie met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de Services en andere websites of online services op al uw apparaten, evenals op informatie die u van derden hebt ontvangen. Deze bedrijven plaatsen of herkennen een unieke cookie in uw browser (ook door het gebruik van pixeltags). Ze gebruiken deze technologieën ook, samen met de informatie die ze verzamelen over uw onlinegebruik, om u te herkennen op alle apparaten die u gebruikt, zoals een mobiele telefoon en een laptop. Als u meer informatie over deze praktijk wilt en wilt weten hoe u zich kunt afmelden voor bepaalde gerichte advertenties in desktop- en mobiele browsers op het specifieke apparaat waarop u dit privacybeleid opent, gaat u naar http://optout.aboutads.info/#/ en http://optout.networkadvertising.org/#/. U kunt nog steeds advertenties ontvangen nadat u zich hebt afgemeld, maar deze zijn mogelijk niet afgestemd op uw interesse.

GEGEVENSOVERDRACHTEN

Uw persoonlijke informatie kan worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar we faciliteiten hebben of waarin we serviceproviders inschakelen, en door gebruik te maken van de services begrijpt u dat uw informatie wordt overgedragen naar landen buiten het land waar u woont, inclusief de Verenigde Staten. die gegevensbeschermingsregels kunnen hebben die verschillen van die van uw land. In bepaalde omstandigheden hebben rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties of veiligheidsinstanties in die andere landen mogelijk recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens. Voor aanvullende informatie over grensoverschrijdende overdrachten vanuit de EER, zie het "Coyote Privacybeleid - EER-addendum" aan het einde van dit Privacybeleid.

GEVOELIGE INFORMATIE

Tenzij we hierom vragen, vragen we u ons geen gevoelige persoonlijke informatie te sturen en niet vrij te geven (bijv. Burgerservicenummers, informatie met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of andere overtuigingen, gezondheid, biometrische of genetische informatie). kenmerken, criminele achtergrond of lidmaatschap van een vakbond) op of via de Services of anderszins aan ons.

GEBRUIK VAN DIENSTEN DOOR MINDERJARIGEN

De Services zijn niet gericht op personen jonger dan dertien (13) jaar en we verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van personen onder de 13 jaar.

WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID

Coyote kan dit privacybeleid op elk moment wijzigen en zal u op gepaste wijze op de hoogte stellen, onder meer door het gewijzigde of gewijzigde privacybeleid op onze producten en diensten te plaatsen. We zullen bovenaan dit beleid aangeven wanneer het voor het laatst is gewijzigd of aangepast.

NEEM CONTACT OP

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of over hoe we persoonlijke informatie gebruiken en vrijgeven, neem dan contact met ons op.

Inwoners van de Verenigde Staten en Noord-Amerika kunnen contact met ons opnemen via:

Coyote Logistics, LLC
2545 W. Diversey Ave. Chicago, IL 60647
de Verenigde Staten van Amerika
E-mail: privacy@coyote.com

Telefoon: 1-800-455-8753

Inwoners van Europa kunnen contact met ons opnemen via:

Coyote Logistics Nederland BV
De Schakel 14
5651 GH Eindhoven
Nederland
E-mail: privacy@coyote.com

PRIVACYBELEID COYOTE - ADDENDUM EER

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte ("EER"), zijn de volgende aanvullende bepalingen van toepassing op onze verwerking van uw persoonlijke gegevens; in het geval dat het Verenigd Koninkrijk zich terugtrekt uit de Europese Unie, zullen deze aanvullende bepalingen ook van toepassing zijn op inwoners van het VK na een dergelijke terugtrekking. Voor dergelijke inwoners prevaleren de bepalingen van dit EER-addendum boven tegenstrijdige bepalingen van het privacybeleid.

Gegevensbeheerder

Coyote Logistics Nederland BV is de verwerkingsverantwoordelijke van persoonlijke informatie die wordt verzameld van EER-ingezetenen:

Coyote Logistics Nederland BV
De Schakel 14
5651 GH Eindhoven
Nederland
E-mail: privacy@coyote.com

Gegevensoverdracht

Sommige van de niet-EER-landen worden door de Europese Commissie erkend als landen die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden volgens de EER-normen (de volledige lijst van deze landen is hier beschikbaar: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en). Voor overdrachten vanuit de EER naar landen die door de Europese Commissie niet als adequaat worden beschouwd, hebben we passende maatregelen getroffen, zoals de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie om uw persoonlijke gegevens te beschermen. De modelcontractbepalingen zijn hier beschikbaar: (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en).

Rechten van betrokkenen

Als u een ingezetene van de EER bent, heeft u als betrokkene rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt deze rechten, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, kosteloos of (indien gerechtvaardigd) tegen een redelijke vergoeding uitoefenen. Deze rechten omvatten:

 • het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens;
 • het recht om een kopie van uw persoonlijke informatie te ontvangen met het doel deze naar een ander bedrijf te verzenden;
 • het recht om uw persoonlijke informatie te laten corrigeren, wissen of beperken;
 • het recht om elke toestemming die u hebt gegeven voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken; en
 • het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, inclusief profilering.

U kunt verzoeken om deze rechten uit te oefenen door contact met ons op te nemen zoals gespecificeerd in het gedeelte "Contact" van het Privacybeleid hierboven. Om uw privacy te helpen beschermen en de veiligheid te handhaven, zullen we stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat we u toegang verlenen tot informatie of op uw verzoek handelen om uw rechten uit te oefenen.

Houd er rekening mee dat u onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming ook het recht hebt om een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Niet volgen
Houd er rekening mee dat onze websites en mobiele apps niet zijn ontworpen om te reageren op "niet volgen" -verzoeken van webbrowsers.

PRIVACYBELEID COYOTE - MEXICO ADDENDUM

VERANTWOORDELIJK VOOR DE BEHANDELING VAN PERSOONSGEGEVENS
COYOTE LOGISTICS DE MÉXICO, SA DE CV, en Coyote Logistics, LLC. (hierna gezamenlijk aangeduid als “COYOTE”), met domicilie gevestigd te: Eugenia 189 Eje 5 Sur, kolonel Narvarte Oriente, Ciudad de México, CP 03020, in overeenstemming met de bepalingen van de federale wet voor de bescherming van persoonsgegevens die door de gegevens worden bewaard (De wet) en zijn voorschriften, informeren u dat:

VERZAMELDE DATA

De door COYOTE te behandelen persoonsgegevens zijn: naam, telefoonnummer en e-mailadres, ID van de federale belastingbetaler, positie, bankrekeninggegevens en locatie van apparaten tijdens het verlenen van diensten.

GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

COYOTE zal bepaalde gevoelige gegevens verzamelen en behandelen. Dergelijke gevoelige persoonsgegevens hebben betrekking op bankgegevens.

COYOTE verbindt zich ertoe dat persoonlijke gegevens strikt worden beveiligd en vertrouwelijk worden behandeld.

DOEL VAN DE BEHANDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens van COYOTE worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

Doeleinden die nodig zijn voor het onderhouden van de servicerelatie met de eigenaar van de gegevens.

     • Afgeven of leveren, of ontvangen van goederen en diensten.
     • Naleving van serviceovereenkomst en betalingsverplichtingen, indien van toepassing
     • Ondersteun de informatie in de serviceovereenkomst.
     • Naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
     • Houd de records en bestanden van COYOTE up-to-date.
     • Naleving van alle verplichtingen die voortvloeien uit de relatie, inclusief die welke worden opgelegd door belastingregels en degene die voortvloeien uit de serviceovereenkomst, indien van toepassing, zelfs nadat de relatie is gesloten.
     • Coördinatie van betalingen, facturering en incasso's.

Andere doeleinden:

     • Uitnodigingen maken voor activiteiten en evenementen;
     • Marketing- en reclameactiviteiten;
     • Producten en diensten aanbieden, en
     • Statistieken en marktanalyse.

In het geval dat eigenaren niet willen dat COYOTE hun persoonlijke gegevens behandelt voor de doeleinden uiteengezet in de subsectie b) hierboven, kunnen ze hun weigering kenbaar maken door een kennisgeving te sturen aan de verantwoordelijke voor persoonlijke gegevens van COYOTE en een e-mail te sturen naar: privacy@coyote.com

OVERDRACHT

De persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan elk van de aan COYOTE gelieerde ondernemingen, dienstverleners zoals accountants, advocaten van COYOTE, derden die geïnteresseerd zijn in het investeren, verwerven van of deelnemen aan de activiteiten van COYOTE, derde begunstigden wanneer een gerechtelijk bevel wordt uitgevaardigd. Overdrachten kunnen worden gedaan op Mexicaans grondgebied en in het buitenland naar aan COYOTE gerelateerde bedrijven.

Toestemming van de eigenaar is niet nodig wanneer overdrachten worden gedaan aan dezelfde bedrijfsgroep van COYOTE, wanneer overdrachten nodig zijn om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de relatie met COYOTE, inclusief degene die het aangaan van de servicerelatie overleven.

MAATREGELEN OM PERSOONSGEGEVENS TE BESCHERMEN

Om toegang tot en ongeoorloofd gebruik van persoonlijke gegevens te voorkomen en om ervoor te zorgen dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn vastgelegd, heeft COYOTE fysieke, elektronische en beheermethoden ontwikkeld om het gebruik of de openbaarmaking van de persoonlijke gegevens te vermijden, waardoor COYOTE om het adequaat te behandelen.

MIDDELEN OM ARCO-TOEPASSINGEN TE BEVORDEREN

Om te beginnen met een ARCO-aanvraag, moet de eigenaar van de Persoonsgegevens een aanvraag indienen gericht aan de verantwoordelijke partij op het adres dat aan het begin is opgegeven of aan de e-mail privacy@coyote.com inclusief de volgende informatie:

     1. Naam van de eigenaar van de persoonlijke gegevens.
     2. Adres van de eigenaar of adres waar de eigenaar bereikbaar is voor een antwoord en vervolg op de aanvraag.
     3. Document waaruit de identiteit van de gegevenseigenaar blijkt.
     4. Beschrijving van persoonsgegevens waarop een ARCO-recht bedoeld is om te worden uitgeoefend.
     5. Elk ander element waarmee persoonlijke gegevens met betrekking tot de toepassing kunnen worden geïdentificeerd.

MECHANISMEN EN PROCEDURES VOOR HERROEPING VAN DE TOESTEMMING

De eigenaren van persoonlijke gegevens kunnen te allen tijde hun weigering voor de behandeling van hun persoonlijke gegevens kenbaar maken door een schriftelijke kennisgeving aan het adres van COYOTE of aan privacy@coyote.com. In elk geval moet de applicatie de gegevens of de doeleinden voor een dergelijke weigering duidelijk specificeren.

OPTIES EN MIDDELEN OM HET GEBRUIK OF DE BEKENDMAKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS TE BEPERKEN

De eigenaren van persoonlijke gegevens hebben het recht om het gebruik en de openbaarmaking van hun persoonlijke gegevens te beperken met een schriftelijk verzoek gericht aan het adres van COYOTE of aan privacy@coyote.com.

Het verzoek wordt beantwoord binnen een termijn van maximaal twintig kalenderdagen, na ontvangst van de bevestiging van het verzoek en het antwoord over de haalbaarheid wordt gestuurd naar de e-mail die de aanvrager voor die doeleinden heeft opgegeven. Het proces is gratis, maar niet de kopieën en levering van documenten.

INFORMATIE VERKREGEN MET AFSTANDSBEDIENING OF LOKALE MIDDELEN VAN ELEKTRONISCH EN OPTISCH COMMUNICATIE

Coyote verzamelt en bewaart informatie door toegang tot haar website, informatie over IP-adres / domeinnaam, websites die verwijzen naar de site, gedrag en verblijfsduur op de website, genavigeerde pagina's, gebruikte tools, postcode, type navigator en besturingssysteem , onder andere.

Dergelijke informatie wordt verkregen en opgeslagen met het doel de activiteit op de website te bemiddelen en de navigatiendensen te identificeren die niet aan een specifiek individu kunnen worden toegeschreven.

Dergelijke informatie die hierboven wordt beschreven, wordt verzameld door de "cookies" en andere middelen en technologische mechanismen, zoals pixellabels, webbugs, links in e-mails, webbakens (internetlabels, pixellabels en duidelijke GIF's) onder andere.

Met de meeste browsers kunt u het gebruik van cookies verwijderen, de acceptatie van cookies blokkeren of een waarschuwing krijgen voordat u cookies opslaat. We raden u aan om de instructies op de verkenners van uw webbrowser te raadplegen in verband met de instellingen voor "cookies".

WIJZIGINGEN IN DE PRIVACYVERKLARING

COYOTE behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen of updates aan te brengen in deze privacyverklaring, in overeenstemming met wettelijke wijzigingen, intern beleid of nieuwe vereisten. Dergelijke wijzigingen zullen op de volgende manieren worden gemeld:

     1. Zichtbaar bericht in de kantoren van COYOTE;
     2. Via e-mail naar het door de eigenaar opgegeven e-mailadres;
     3. Communicatie van een functionaris van COYOTE.

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om deze privacyverklaring en zijn wijzigingen door te nemen. Het ontbreken van een uitdrukking van non-conformiteit van de kant van de eigenaar met betrekking tot de voorwaarden van dit instrument vertegenwoordigt adhesie, toestemming en autorisatie hiervoor.

Als u van mening bent dat uw recht op bescherming van persoonsgegevens is geschaad door enig gedrag van ons personeel of onze acties, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen.

SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

Laatst herzien: 18 oktober 2019

LEES DEZE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS (DE "OVEREENKOMST") ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U OP DE TOETS "ACCEPTEREN" KLIKT OF DRUKT OF EEN COYOTE LOGISTICS, LLC MOBIELE APPLICATIE (DE "MOBIELE APP") BIJ DEZE OVEREENKOMST DOWNLOADT OF GEBRUIKT.

DOOR TE KLIKKEN OF TE DRUKKEN OP DE “ACCEPTEREN” -KNOP OF DOOR DE MOBIELE APP TE DOWNLOADEN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U IN EN GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, KLIK OF DRUK DAN NIET OP DE "ACCEPTEREN" -KNOP EN MAG U DE MOBIELE APP NIET GEBRUIKEN WAAROP DEZE OVEREENKOMST VAN TOEPASSING IS.

U verklaart dat u ten minste de meerderjarigheidsleeftijd hebt zoals gedefinieerd in uw rechtsgebied en, niettegenstaande het voorgaande, ten minste 18 jaar oud bent, en dat u de bevoegdheid hebt om de eventuele zakelijke entiteit wettelijk te binden. , waarvoor u als tussenpersoon, onafhankelijke contractant of werknemer daarvan onder dezelfde voorwaarden fungeert, zonder beperking of kwalificatie. Zoals hierna gebruikt, zullen de termen "u" en "uw" de individuele gebruiker van de mobiele app omvatten en / of verwijzen naar de individuele gebruiker van de mobiele app en, indien van toepassing, de zakelijke entiteit waarvoor de individuele gebruiker van de mobiele app optreedt als agent, onafhankelijke contractant. of medewerker daarvan. Deze overeenkomst is tussen u en Coyote Logistics, LLC.

VERLENING VAN LICENTIE.

De mobiele app wordt aan u in licentie gegeven onder de voorwaarden van deze overeenkomst, niet verkocht. Coyote Logistics, LLC verleent u het recht om kopieën van de mobiele app te installeren en te gebruiken op uw computer of mobiele apparaat met een geldig gelicentieerde kopie van het besturingssysteem waarvoor de mobiele app is ontworpen (bijv. Windows Mobile, iOS, Android, enz. ).

BESCHRIJVING VAN ANDERE RECHTEN EN BEPERKINGEN.

Onderhoud van copyrightmededelingen. U mag geen copyrightvermeldingen op alle kopieën van de mobiele app verwijderen of wijzigen.

Distributie. U mag de mobiele app niet aan derden verspreiden.

Verbod op reverse engineering, decompilatie en demontage. U mag de mobiele app niet reverse-engineeren, decompileren of demonteren of op een andere manier de broncode of onderliggende algoritmen daarvan demonteren, reconstrueren, ontdekken, hergebruiken of wijzigen, behalve en alleen voor zover een dergelijke activiteit uitdrukkelijk is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, niettegenstaande deze beperking. .

Verhuur. U mag de mobiele app niet huren, leasen of uitlenen.

Ondersteunende diensten. Coyote Logistics, LLC kan u ondersteunende diensten bieden met betrekking tot de mobiele app ("ondersteuningsdiensten"). Elke aanvullende softwarecode die aan u wordt verstrekt als onderdeel van de ondersteuningsservices, wordt beschouwd als onderdeel van de mobiele app en is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst.
Naleving van toepasselijke wetten. U moet voldoen aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot het gebruik van de mobiele app.

U mag geen robot, spider, site-zoek- / ophaalapplicatie of ander handmatig of automatisch apparaat gebruiken om informatie of inhoud die beschikbaar is op de mobiele app op te halen, te indexeren, te 'schrapen', 'te verzamelen' of anderszins te verzamelen, of om de navigatiestructuur of presentatie van de mobiele app, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Coyote. U mag de werking van de mobiele app of de servers of netwerken die worden gebruikt om de mobiele app beschikbaar te stellen niet hinderen of verstoren, inclusief het hacken of beschadigen van enig deel van de mobiele app; of een vereiste, procedure of beleid van dergelijke servers of netwerken schenden.

BEËINDIGING

Onverminderd andere rechten, kan Coyote Logistics, LLC deze Overeenkomst beëindigen als u zich niet houdt aan de voorwaarden van deze Overeenkomst of uw Broker-Carrier-overeenkomst. In dat geval moet u het gebruik van de mobiele app staken en alle exemplaren van de mobiele app in uw bezit vernietigen.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten, titels en belangen, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, in en op de mobiele app en alle kopieën daarvan zijn eigendom van Coyote Logistics, LLC en haar licentiegevers. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend onder deze Overeenkomst, zijn voorbehouden aan Coyote Logistics, LLC en haar licentiegevers.

GEEN GARANTIES

COYOTE LOGISTICS, LLC EN HAAR LICENTIEGEVERS WIJZEN UITDRUKKELIJK ELKE GARANTIE VOOR DE MOBIELE APP. DE MOBIELE APP WORDT 'IN DE HUIDIGE STAAT' GELEVERD ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, TITEL, NIET-INBREUK OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOCH COYOTE LOGISTICS, LLC, NOCH HAAR LICENTIEGEVERS GARANDEREN OF VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN ENIGE INFORMATIE, TEKST, GRAFIEK, LINKS OF ANDERE ITEMS IN DE MOBIELE APP. NOCH COYOTE LOGISTICS, LLC, NOCH HAAR LICENTIEGEVERS GEVEN ENIGE GARANTIE MET BETREKKING TOT ENIGE SCHADE DIE KAN WORDEN VEROORZAAKT DOOR DE VERZENDING VAN EEN COMPUTERVIRUS, WORM, TIME BOMB, LOGIC BOMB, SPYWARE, MALGRWARE EN / OF ANDER DERGELIJK COMPUTERPROGRAMMA. COYOTE LOGISTICS, LLC EN HAAR LICENTIEGEVERS WIJZEN VERDER UITDRUKKELIJK ELKE GARANTIE OF VERKLARING AAN EEN DERDE PARTIJ AF.

GEEN GEBRUIK TIJDENS HET RIJDEN

De mobiele app mag niet worden gebruikt tijdens het rijden of in enige andere omstandigheid waardoor u (of een bestuurder die u in dienst heeft) het risico loopt op letsel. Coyote Logistics, LLC aanvaardt onder geen enkele omstandigheid enige verantwoordelijkheid voor de gevolgen van beslissingen over autorijden. Door deze overeenkomst te aanvaarden, verklaart en garandeert u hierbij en sluit u zich aan bij Coyote Logistics, LLC dat noch u, noch enige bestuurder die u in dienst heeft, de mobiele app zal gebruiken tijdens het besturen van een motorvoertuig.

NAVIGATIEGEGEVENS OF INSTRUCTIES

Navigatiegegevens of instructies die door de Coyote-app worden verstrekt, zijn alleen voor elementaire navigatiedoeleinden en zijn niet bedoeld om op te vertrouwen in situaties waarin nauwkeurige locatiegegevens nodig zijn of waar foutieve, onnauwkeurige of onvolledige locatiegegevens kunnen leiden tot overlijden, persoonlijk letsel en / of eigendom of milieuschade.

Bovendien erkent u dat Coyote Logistics, LLC navigatiegegevens of instructies alleen voor het gemak verstrekt, en Coyote Logistics, LLC geeft geen garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid. Navigatiegegevens en instructies houden niet noodzakelijkerwijs rekening met het volgende: (1) de hoogte van de vrachtwagen en / of lading, (2) de aanwezigheid van bruggen zowel op als boven de route, (3) de geschiktheid van de route voor een bepaalde lading of zending, of (4) de grootte, verharding, aantal rijstroken, verkeersomstandigheden of algemene wegkarakter en -omstandigheden.

Ten slotte, door deze Overeenkomst te accepteren, gaat u ermee akkoord dat als u vermoedt dat een routebeschrijving of route vereist dat u een onveilige (met betrekking tot personen of eigendommen) of illegale manoeuvre uitvoert, u in een onveilige situatie plaatst of u naar een gebied leidt dat u meent om onveilig of ongepast te zijn, zult u dergelijke voorgestelde aanwijzingen of route niet volgen.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Coyote Logistics, LLC of haar licentiegevers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, gederfde winst, bedrijfsonderbreking of verloren informatie) die voortvloeit uit uw gebruik van of het onvermogen om de mobiele app te gebruiken, zelfs als Coyote Logistics , LLC of dergelijke licentiegevers zijn op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Coyote Logistics, LLC of haar licentiegevers zijn in geen geval aansprakelijk voor verlies van gegevens of voor indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade (inclusief gederfde winst), ongeacht of deze is gebaseerd op contract, onrechtmatige daad of anderszins. Noch Coyote Logistics, LLC, noch haar licentiegevers zijn aansprakelijk met betrekking tot de inhoud van de mobiele app of enig deel daarvan, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen daarin, smaad, inbreuken op publiciteitsrechten, privacy, handelsmerkrechten, bedrijfsonderbreking, persoonlijk letsel, verlies van privacy, morele rechten of openbaarmaking van vertrouwelijke informatie. In geen geval zal de maximale totale aansprakelijkheid van Coyote Logistics, LLC, die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst of de Mobiele App, meer bedragen dan vijftig Amerikaanse dollar ($50).

VRIJWARING

U stemt ermee in om Coyote Logistics, LLC schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief alle verliezen, aansprakelijkheden, claims, eisen, schadevergoedingen, kosten of uitgaven, rechtszaken, rechtszaken, procedures, vonnissen, onderscheidingen, executies en pandrechten, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria en kosten, of deze nu door derden of anderszins zijn gebracht, als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) uw schending of vermeende schending van deze overeenkomst en elk gebruik van de mobiele app anders dan uitdrukkelijk hierin toegestaan; of (2) uw schending van enige wet of uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief de schending door u van enig intellectueel eigendom of ander eigendomsrecht of contractrecht van een persoon of entiteit.

De voorgaande vrijwaringsverplichtingen blijven van kracht na beëindiging van de Overeenkomst of uw gebruik van de Mobiele App. Coyote Logistics, LLC behoudt zich het recht voor om op eigen kosten de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die onderhevig is aan schadeloosstelling door u, wat geen excuus is voor uw vrijwaringsverplichtingen onder deze sectie. U stemt ermee in om geen enkele kwestie te regelen die onder de voorgaande vrijwaringsverplichtingen valt zonder de uitdrukkelijke toestemming en goedkeuring van Coyote Logistics, LLC, die naar eigen goeddunken kan worden verleend of geweigerd.

VOORAFGAANDE OVEREENKOMSTEN

Bovendien begrijpt u dat (a) deze Overeenkomst uw Broker-Carrier-overeenkomst niet vervangt; (b) alle voorwaarden, condities, beloften en verplichtingen in de Broker-Carrier Agreement blijven zonder beperking hierin; en (c) waar deze overeenkomst in strijd kan zijn met de overeenkomst tussen makelaar en vervoerder, prevaleert de overeenkomst tussen makelaar en vervoerder.

Alle gegevens die via de mobiele app aan u worden verstrekt, zijn uitsluitend voor uw gemak en dienen niet als vervanging voor het papierwerk dat vereist is volgens de overeenkomst tussen makelaar en vervoerder, wettelijk of anderszins.

COMMUNICATIE MET COYOTE

Het gebruik van de mobiele app is optioneel. In het bijzonder is het gebruik van de mobiele app voor verzending niet vereist en u kunt op elk moment telefonisch contact opnemen met Coyote Logistics LLC. Verder ontslaat het gebruik van de mobiele app u niet van uw verplichting om met Coyote Logistics LLC te communiceren in het geval dat uw trailer te grof is of u problemen ondervindt bij het afleveren of anderszins enig probleem ondervindt met een lading of verzending.

Als u de mobiele app gebruikt, kunt u ervoor kiezen om berichten van Coyote Logistics LLC te ontvangen via pushmeldingen die binnen de app worden afgeleverd. Om ervoor te zorgen dat gebruikers dergelijke meldingen kunnen ontvangen, moet de pushmeldingsservice zijn ingeschakeld voor de mobiele app via de systeemvoorkeuren van de mobiele telefoon. Door pushmeldingen in te schakelen voor de mobiele app, stemt u ermee in om pushmeldingen te ontvangen die binnen de mobiele app worden afgeleverd. U kunt zich op elk moment afmelden door de mobiele app uit te schakelen voor het verzenden van dergelijke meldingen via de systeemvoorkeuren van de mobiele telefoon.

UITVOERCONTROLES

U bent verantwoordelijk voor het naleven van Amerikaanse exportcontroles en voor elke overtreding van die controles, inclusief Amerikaanse embargo's of andere federale regels en voorschriften die exportbeperkingen beperken. U verklaart, garandeert en verbindt zich ertoe dat u niet (a) bent gevestigd in, of inwoner of onderdaan bent van een land dat is onderworpen aan een embargo van de Amerikaanse overheid of een andere beperking, of dat door de Amerikaanse overheid is aangemerkt als een "ondersteunende terrorist" land; of (b) op een lijst van beperkte eindgebruikers van de Amerikaanse overheid.

ARBITRAGEOVEREENKOMST

Elk geschil, claim of controverse die voortvloeit uit of verband houdt met (a) deze Softwarelicentieovereenkomst voor eindgebruikers of het bestaan, schending, beëindiging, handhaving, interpretatie of geldigheid daarvan, of (b) uw toegang tot of gebruik van de mobiele De app wordt op individuele basis afgehandeld door middel van bindende arbitrage tussen u en Coyote, en niet in een rechtbank. U erkent en gaat ermee akkoord dat u en Coyote elk afstand doen van het recht op een juryrechtspraak of om als eiser of klasselid deel te nemen aan een veronderstelde collectieve, collectieve, geconsolideerde of representatieve procedure. Tenzij zowel u als Coyote schriftelijk anders overeenkomen, zal elke arbitrage op individuele basis plaatsvinden en niet in een collectieve, geconsolideerde of representatieve procedure. U en Coyote behouden echter elk het recht om een individuele vordering in te stellen bij de rechtbank voor geringe vorderingen en het recht om een gerechtelijk bevel of andere billijke voorziening te zoeken bij een bevoegde rechtbank om de daadwerkelijke of dreigende inbreuk, verduistering of schending van de auteursrechten van een partij te voorkomen, handelsmerken, handelsgeheimen, patenten of andere intellectuele eigendomsrechten. Als deze specifieke paragraaf niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt de gehele Arbitrageovereenkomst als nietig beschouwd. Behalve zoals bepaald in de vorige zin, blijft deze arbitrageovereenkomst van kracht na beëindiging van deze softwarelicentieovereenkomst voor eindgebruikers.

De arbitrage zal worden uitgevoerd door de American Arbitration Association ("AAA") in overeenstemming met de op dat moment geldende commerciële arbitrageregels en bemiddelingsprocedures van de AAA (de "AAA-regels"), behalve zoals gewijzigd door deze Arbitrageovereenkomst. De AAA-regels zijn beschikbaar op https://www.adr.org/Rules of door de AAA te bellen op 1-800-778-7879.

De partijen komen overeen dat de arbiter, en niet een federale, staats- of lokale rechtbank of instantie, de exclusieve bevoegdheid heeft om geschillen op te lossen met betrekking tot de interpretatie, toepasbaarheid, afdwingbaarheid of totstandkoming van deze arbitrageovereenkomst, met inbegrip van elke claim dat alle of enige een deel van deze arbitrageovereenkomst is nietig of vernietigbaar. De arbiter is ook verantwoordelijk voor het bepalen van alle kwesties met betrekking tot arbitrage met drempels, inclusief kwesties met betrekking tot de vraag of de arbitrageovereenkomst en gerelateerde voorwaarden gewetenloos of illusoir zijn en elke verdediging tegen arbitrage, inclusief afstand, vertraging, laches of uitsluiting.

Niettegenstaande enige rechtskeuze of andere bepaling in deze Softwarelicentieovereenkomst voor eindgebruikers, komen de partijen overeen en erkennen ze dat deze arbitrageovereenkomst een transactie aantoont waarbij interstatelijke handel betrokken is en dat de Federal Arbitration Act, 9 USC § 1 en volgende. ("FAA"), zal de interpretatie en handhaving en de procedures op grond daarvan regelen. Het is de bedoeling van de partijen dat de FAA- en AAA-regels voorrang zullen hebben op alle staatswetten voor zover dit wettelijk is toegestaan. Als de FAA- en AAA-regels niet van toepassing blijken te zijn op een kwestie die zich voordoet onder deze arbitrageovereenkomst of de handhaving daarvan, dan zal die kwestie worden opgelost volgens de wetten van de staat Illinois.

Een partij die arbitrage wil initiëren, moet de andere partij een schriftelijke aanvraag voor arbitrage indienen zoals gespecificeerd in de AAA-regels. De AAA biedt een formulier Commerciële aanvraag voor arbitrage op www.adr.org of door de AAA te bellen op 1-800-778-7879. De arbiter is ofwel (1) een gepensioneerde rechter of (2) een advocaat die specifiek bevoegd is om de wet in de staat Illinois uit te oefenen, en zal door de partijen worden geselecteerd uit de lijst van arbiters voor commerciële geschillen van de AAA. Als de partijen het niet eens kunnen worden over een arbiter binnen zeven (7) dagen na levering van het verzoek om arbitrage, zal de AAA de arbiter benoemen in overeenstemming met de AAA-regels.

Tenzij u en Coyote schriftelijk anders overeenkomen, wordt de arbitrage uitgevoerd in de provincie waar u woont. Uw recht om te worden gehoord wordt bepaald door de AAA-regels. Onder voorbehoud van de AAA-regels, zal de arbiter de discretie hebben om een redelijke uitwisseling van informatie door de partijen te leiden, in overeenstemming met het versnelde karakter van de arbitrage.

De arbiter zal een uitspraak doen binnen het tijdsbestek dat is gespecificeerd in de AAA-regels. Het oordeel over de arbitrale uitspraak kan worden ingediend bij elke rechtbank die daartoe bevoegd is. De beslissing van een arbiter is definitief en bindend voor alle partijen. De beslissing van een arbiter en het oordeel daarover hebben geen uitsluitingseffect als precedent of onderpand. De partij die de overhand heeft bij arbitrage heeft recht op een toekenning van advocatenhonoraria en -kosten voor zover voorzien onder de toepasselijke wetgeving. Uw verantwoordelijkheid voor het betalen van eventuele AAA-indienings-, administratieve en arbitervergoedingen zal uitsluitend zijn zoals uiteengezet in de AAA-regels.

Indien enig deel van deze Arbitrageovereenkomst om welke reden dan ook niet-afdwingbaar of onwettig blijkt te zijn, (1) zal de niet-afdwingbare of onwettige bepaling worden gescheiden van deze Arbitrageovereenkomst; (2) de verbreking van de niet-afdwingbare of onwettige bepaling heeft geen enkele invloed op de rest van de arbitrageovereenkomst of de mogelijkheid van de partijen om arbitrage af te dwingen van eventuele resterende vorderingen op individuele basis op grond van de arbitrageovereenkomst; en (3) voor zover claims daarom op collectieve, geconsolideerde of representatieve basis moeten worden behandeld, moeten dergelijke claims worden voorgelegd aan de staats- of federale rechtbanken in Chicago, Illinois en niet in arbitrage, en de partijen zijn het erover eens dat geschillen over die claims worden opgeschort in afwachting van de uitkomst van individuele claims in arbitrage.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Geen toewijzing. U mag deze overeenkomst niet toewijzen of anderszins enige rechten of aanspraken die u hieronder heeft, geheel of gedeeltelijk overdragen; elke poging daartoe is nietig. We kunnen deze overeenkomst zonder beperking overdragen.

Scheidbaarheid. Als een bevoegde rechtbank om welke reden dan ook oordeelt dat een bepaling van de voorwaarden hierin ongeldig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling worden vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en de rest van de overeenkomst zal van kracht blijven en volledig afdwingbaar blijven.

Naleving van de wet. U zult alle toepasselijke wetten, voorschriften en verordeningen naleven met betrekking tot de transportdiensten die u levert en uw gebruik van de mobiele app.

Toepasselijk recht. Tenzij anders bepaald in de Arbitrageovereenkomst hierboven, gaat u ermee akkoord dat de statuten en wetten van de staat Illinois, niettegenstaande eventuele principes van wetsconflicten, van toepassing zijn op alle zaken met betrekking tot deze Overeenkomst en uw gebruik van de Mobiele App.

De mobiele app kan react-native-background-geolocatiesoftware gebruiken die is gelicentieerd onder Apache-licentie versie 2.0, januari 2004: https://github.com/mauron85/react-native-background-geolocation/blob/master/LICENSE

APPLE-SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Naast uw instemming met de voorgaande voorwaarden, en niettegenstaande iets anders hierin, zijn de volgende bepalingen van toepassing met betrekking tot uw gebruik van elke versie van de mobiele app die compatibel is met het iOS-besturingssysteem van Apple Inc. ("Apple" ). Apple is geen partij bij deze overeenkomst en is geen eigenaar van en is niet verantwoordelijk voor de mobiele app. Apple geeft geen garantie voor de mobiele app, behalve, indien van toepassing, om de aankoopprijs ervoor terug te betalen. Apple is niet verantwoordelijk voor onderhoud of andere ondersteunende diensten voor de mobiele app en is niet verantwoordelijk voor enige andere claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven met betrekking tot de mobiele app, inclusief claims voor productaansprakelijkheid van derden. dat de mobiele app niet voldoet aan enige toepasselijke wettelijke of regelgevende vereiste, claims die voortvloeien uit consumentenbescherming, privacy of soortgelijke wetgeving (inclusief in verband met enig gebruik door de mobiele app van Apple's HealthKit- of HomeKit-frameworks), en claims met betrekking tot intellectuele inbreuk op eigendommen. Alle vragen of klachten met betrekking tot het gebruik van de mobiele app, inclusief die met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, moeten worden gericht aan Coyote Logistics, LLC per post aan 2545 W. Diversey Ave., Chicago, IL 60647; per telefoon naar 1-800-455-8753; of per e-mail naar privacy@coyote.com. De licentie die u hierin hebt gekregen, is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie om de mobiele app te gebruiken op een Apple-product waarop het iOS-besturingssysteem van Apple draait en uw eigendom is of door u wordt beheerd, of zoals anderszins is toegestaan door de gebruiksregels uiteengezet in de Servicevoorwaarden van de App Store van Apple, behalve dat de mobiele app ook kan worden geopend en gebruikt door andere accounts die aan u zijn gekoppeld via Apple's Family Sharing of volumeaankoopprogramma's. Bovendien moet u voldoen aan de voorwaarden van een overeenkomst met een derde partij die op u van toepassing is wanneer u de mobiele app gebruikt, zoals uw overeenkomst voor draadloze datadiensten. Apple en de dochterondernemingen van Apple zijn derde begunstigden van deze overeenkomst en hebben, na uw aanvaarding van de voorwaarden van deze overeenkomst, het recht (en zullen geacht worden het recht te hebben aanvaard) om deze overeenkomst tegen u als derde af te dwingen. - begunstigde daarvan; niettegenstaande het voorgaande, is het recht van Coyote Logistics, LLC om een variatie, afstand of schikking onder deze Overeenkomst aan te gaan, te herroepen of te beëindigen niet onderworpen aan de toestemming van een derde partij.

COOKIE BELEID

Laatst herzien: 1 april 2019

Net als andere websites gebruiken onze websites cookies en vergelijkbare technologieën zoals scripts en pixeltags ("cookies") om meer te weten te komen over hoe mensen onze websites gebruiken en om hen gerichte advertenties te tonen. In dit cookiebeleid geven we informatie over deze cookies en hoe u ze kunt beheren. Dit Cookiebeleid maakt deel uit van het Privacybeleid van Coyote Logistics LLC en haar gelieerde bedrijven en eigendommen (gezamenlijk "Coyote", "wij", "ons", "onze").

U kunt ervoor kiezen om het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën in het algemeen te accepteren door de instellingen van uw browser te wijzigen, of door specifieke instellingen voor de Site te wijzigen (zoals uiteengezet in Sectie 2 van dit Cookiebeleid). Als u echter cookies en vergelijkbare technologieën uitschakelt, kan uw ervaring op de site worden verminderd en werken sommige functies mogelijk niet zoals bedoeld.

Door onze websites te gebruiken, stemt u in met ons gebruik van cookies en onze verwerking van informatie die via dergelijke cookies wordt verzameld, in overeenstemming met dit cookiebeleid en ons privacybeleid. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door geplaatste cookies te verwijderen en cookies uit te schakelen in uw browser, of zoals hieronder uitgelegd.

We kunnen dit Cookiebeleid op elk moment wijzigen. De datum bovenaan dit beleid geeft aan wanneer dit cookiebeleid voor het laatst is herzien. Alle wijzigingen in dit Cookiebeleid worden van kracht wanneer we het herziene Cookiebeleid op of via onze website beschikbaar stellen.

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via e-mail privacy@coyote.com, of schrijf ons op het volgende adres: 2545 W. Diversey Ave., Chicago, IL 60647.

Onderwerpen:

     1. Cookies: hoe we ze gebruiken
     2. Cookies beheren en verwijderen
     3. Lijst met belangrijkste coyote-cookies
     4. Lijst met cookies van derden

1. Cookies: hoe we ze gebruiken

We gebruiken cookies om uw online ervaring te verbeteren en voor andere doeleinden, zoals hieronder beschreven.

We gebruiken zowel sessiecookies als permanente cookies. Cookies kunnen ofwel permanent zijn (dwz ze blijven op uw computer of apparaat totdat u ze verwijdert) of tijdelijk (dwz ze duren alleen totdat u uw browser sluit).

We gebruiken eigen cookies en cookies van derden. First-party cookies worden door ons gebruikt en gecontroleerd om diensten op de website te verlenen. Cookies van derden worden beheerd door derden, meestal met het oog op analyse.

Onze websites gebruiken in het bijzonder de volgende categorieën cookies:

     • Strikt noodzakelijke cookies: dit zijn cookies die nodig zijn om diensten en functies te leveren waar u specifiek om hebt gevraagd. Zonder deze strikt noodzakelijke cookies zullen onze websites niet zo soepel voor u werken als we zouden willen en kunnen we de websites of bepaalde diensten of functies mogelijk niet leveren. We zijn niet verplicht om uw toestemming te vragen voor cookies die strikt noodzakelijk zijn.
     • Analyse- en prestatiegerelateerde cookies: we kunnen cookies gebruiken om de prestaties van onze websites te beoordelen, ook als onderdeel van onze analytische praktijken om de inhoud die via onze websites wordt aangeboden te verbeteren. Analytische cookies laten ons bijvoorbeeld zien wat de meest bezochte pagina's zijn, helpen ons eventuele problemen met onze websites vast te leggen en laten ons zien of onze advertenties effectief zijn of niet. Hierdoor kunnen we de algemene gebruikspatronen op de websites zien, in plaats van het gebruik van één persoon. We gebruiken de informatie om verkeer te analyseren, maar we onderzoeken deze informatie niet voor individueel identificeerbare informatie.
     • Advertentiecookies: we kunnen cookies gebruiken om u relevantere berichten te bieden.

2. Hoe u cookies beheert en verwijdert

Als u de cookies die door Coyote zijn ingesteld, wilt beperken of blokkeren, kunt u dit doen via uw browserinstellingen. De Help-functie in uw browser zou u moeten vertellen hoe.

Als alternatief wilt u misschien bezoeken http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html, die uitgebreide informatie bevat over hoe u dit in een groot aantal verschillende browsers kunt doen. U vindt er ook informatie over hoe u cookies van uw computer of apparaat kunt verwijderen, evenals meer algemene informatie over cookies. U kunt zich ook afmelden voor cookies zoals aangegeven in sectie 4 hieronder.

Houd er rekening mee dat het beperken van cookies gevolgen kan hebben voor de functionaliteit van de website.

3. Lijst met de belangrijkste coyote-cookies

Dit is een lijst met de belangrijkste cookies die door de website worden ingesteld, en een beschrijving van waarvoor ze worden gebruikt.

     • Partij: Coyote
      Onderhoud: Toegang tot Coyote
      Voor meer informatie: Deze cookie bevat gebruikersauthenticatie-informatie voor de sessie en wordt daarna verwijderd.
      Privacykeuzes: Nvt
     • Partij: Coyote
      Onderhoud: Log-ID van gebruikerssessie
      Voor meer informatie: Deze cookie staat alleen op uw computer voor de duur van de sessie en wordt daarna verwijderd.
      Privacykeuzes: Nvt

4. Lijst van cookies van derden
Coyote kan leveranciers gebruiken die namens haar ook cookies op onze websites plaatsen om de door hen geleverde diensten te leveren. Dergelijke leveranciers en de cookies die zij op onze websites gebruiken, worden hieronder vermeld. Als u meer informatie wilt over de cookies die door deze leveranciers worden gebruikt, en informatie over hoe u zich kunt afmelden, raadpleeg dan hun individuele privacybeleid en lees de onderstaande beschrijvingen.

     • Partij: 6sense
      Onderhoud:Adverteren
      Voor meer informatie: Coyote gebruikt 6sense en andere derde partijen om u gerichte advertenties aan te bieden. Deze bedrijven plaatsen of herkennen een unieke cookie in uw browser (ook door het gebruik van pixeltags). Ze gebruiken deze technologieën ook, samen met de informatie die ze verzamelen over uw onlinegebruik, om u te herkennen op alle apparaten die u gebruikt, zoals een mobiele telefoon en een laptop.
      Privacykeuzes: Als u meer informatie over deze praktijk wilt en wilt weten hoe u zich hiervoor kunt afmelden in desktop- en mobiele browsers op het specifieke apparaat waarop u dit beleid opent, gaat u naar http://optout.aboutads.info/#/ en http://optout.networkadvertising.org/#/.
     • Partij: AppNexus
      Onderhoud: Adverteren
      Voor meer informatie: Coyote gebruikt AppNexus om u gerichte advertenties aan te bieden.
      Privacykeuzes: Meer informatie over cookies en cookiebeheer is te vinden op http://optout.networkadvertising.org.
     • Partij: Bing
      Onderhoud: Adverteren
      Voor meer informatie: Coyote gebruikt Bing om u gerichte advertenties aan te bieden.
      Privacykeuzes: Meer informatie over cookies en cookiebeheer is te vinden op www.allaboutcookies.org en www.aboutcookies.org.
     • Partij: Bidswitch
      Onderhoud: Adverteren
      Voor meer informatie: Coyote gebruikt Bidswitch om u gerichte advertenties aan te bieden.
      Privacykeuzes: Meer informatie over cookies en cookiebeheer is te vinden op www.allaboutcookies.org en www.aboutcookies.org.
     • Partij: Casale Media
      Onderhoud: Adverteren
      Voor meer informatie: Coyote gebruikt Casale Media Online Advertising Exchange (Index) om u gerichte advertenties aan te bieden.
      Privacykeuzes: Meer informatie over cookies en cookiebeheer is te vinden op http://optout.networkadvertising.org.
     • Partij: Gek ei
      Onderhoud:Analytics
      Voor meer informatie: Coyote gebruikt Crazy Egg om anoniem een willekeurig aantal klikken en scroll-acties van gebruikers bij te houden om de gebruikerservaring te verbeteren.
      Privacykeuzes: U kunt zich afmelden voor Crazy Egg-cookies door de stappen te volgen die worden beschreven op https://www.crazyegg.com/opt-out.
     • Partij: Eyeota
      Onderhoud: Adverteren
      Voor meer informatie: Coyote gebruikt Eyeota om u gerichte advertenties aan te bieden.
      Privacykeuzes: Meer informatie over cookies en cookiebeheer is te vinden op www.allaboutcookies.org en www.aboutcookies.org.
     • Partij: Facebook
      Onderhoud: Adverteren
      Voor meer informatie: Coyote gebruikt Facebook om u gerichte advertenties aan te bieden.
      Privacykeuzes: Meer informatie over cookies en cookiebeheer is te vinden op www.allaboutcookies.org en www.aboutcookies.org.
     • Partij: Google-advertenties
      Onderhoud:Adverteren
      Voor meer informatie: Coyote gebruikt Google DoubleClick, Adwords en Dynamic Remarketing om u gerichte advertenties aan te bieden. Ga naar voor meer informatie over hoe Google informatie verzamelt en gebruikt voor online advertenties https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.
      Privacykeuzes: De afmelding voor advertentiecookies van Google is beschikbaar op https://tools.google.com/dlpage/optoutplugin/eula.html.
     • Partij: Google Analytics
      Onderhoud: Analytics
      Voor meer informatie: Coyote maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics plaatst een cookie om uw gebruik van onze websites te evalueren en stelt rapporten voor ons samen over de activiteit op onze websites. Ga voor meer informatie over de privacy van Google Analytics naar: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
      Privacykeuzes: U kunt zich afmelden voor Google Analytics door de stappen te volgen die worden beschreven op: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
     • Partij: Google Maps
      Onderhoud: Prestatie
      Voor meer informatie: Coyote gebruikt Google Maps om te onthouden welke voorkeuren u heeft ingesteld wanneer u kaarten bekijkt.
      Privacykeuzes: Meer informatie over cookies en cookiebeheer is te vinden op www.allaboutcookies.org en www.aboutcookies.org.
     • Partij: Identiteitsgeest
      Onderhoud: Prestatie
      Voor meer informatie: Coyote gebruikt Identity Mind voor KYC-compliance.
      Privacykeuzes: Meer informatie over cookies en cookiebeheer is te vinden op www.allaboutcookies.org en www.aboutcookies.org.
     • Partij: OpenX
      Onderhoud: Adverteren
      Voor meer informatie: Coyote gebruikt OpenX om u gerichte advertenties aan te bieden.
      Privacykeuzes: Ga naar https://docs.openx.com/Content/publishers/aud_segment_optout_howitworks.html om u af te melden.
     • Partij: Orakel
      Onderhoud: Adverteren
      Voor meer informatie: Coyote gebruikt AddThis en Bluekai Analytics om u gerichte advertenties aan te bieden.
      Privacykeuzes: Ga voor meer informatie over deze cookie en hoe u zich kunt afmelden naar https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html of https://datacloudoptout.oracle.com/.
     • Partij: Pardot
      Onderhoud: Reclame en e-mailmarketing
      Voor meer informatie: Coyote gebruikt Pardot om e-mailvoorkeuren en marketingautomatiseringsprogramma's te beheren.
      Privacykeuzes:Ga voor meer informatie over deze cookie en hoe u zich kunt afmelden naar https://www.pardot.com/legal/permission-based-marketing-policy/ of http://noexcuses.coyote.com/emailPreference/e/epc/32282/66bw1uYJtjPaxvm7MZ8_A3ucsU3SvHc7a5xBf5I8Nhw/44
     • Partij: Polylang
      Onderhoud: Prestatie
      Voor meer informatie: Coyote gebruikt Polylang om taalvoorkeuren te onthouden.
      Privacykeuzes: Meer informatie over cookies en cookiebeheer is te vinden op https://pubmatic.com/legal/opt-out/.
     • Partij: PubMatic
      Onderhoud: Adverteren
      Voor meer informatie: Coyote gebruikt PubMatic om u gerichte advertenties aan te bieden.
      Privacykeuzes: Ga voor meer informatie over deze cookie en hoe u zich kunt afmelden naar https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html of https://datacloudoptout.oracle.com/.
     • Partij: Rubicon-project
      Onderhoud: Adverteren
      Voor meer informatie: Coyote gebruikt Rubicon Project om u gerichte advertenties aan te bieden.
      Privacykeuzes: Ga voor meer informatie over deze cookie en hoe u zich kunt afmelden naar https://rubiconproject.com/privacy/consumer-online-profile-and-opt-out/.
     • Partij: Scherm6
      Onderhoud: Prestatie
      Voor meer informatie: Coyote gebruikt Screen6 om een gebruiker een meer naadloze browse-ervaring op verschillende apparaten te bieden.
      Privacykeuzes: Meer informatie over cookies en cookiebeheer is te vinden op www.allaboutcookies.org en www.aboutcookies.org.
     • Partij: Deel dit
      Onderhoud: Analytics
      Voor meer informatie: Coyote gebruikt ShareThis om te begrijpen hoe een gebruiker door zijn websites navigeert.
      Privacykeuzes: Ga naar https://www.sharethis.com/privacy/ voor informatie over het kiezen van cookies.
     • Partij: De Trade Desk
      Onderhoud: Adverteren
      Voor meer informatie: Coyote gebruikt The Trade Desk om u gerichte advertenties aan te bieden.
      Privacykeuzes: Meer informatie over cookies en cookiebeheer is te vinden op www.allaboutcookies.org en www.aboutcookies.org.
     • Partij: Uberflip
      Onderhoud: Prestatie
      Voor meer informatie: Coyote gebruikt Uberflip om uw websitevoorkeuren te onthouden.
      Privacykeuzes: Meer informatie over cookies en cookiebeheer is te vinden op www.allaboutcookies.org en www.aboutcookies.org.
     • Partij: WordPress
      Onderhoud: Prestatie
      Voor meer informatie: Coyote gebruikt WordPress om uw instellingen te onthouden.
      Privacykeuzes: Meer informatie over cookies en cookiebeheer is te vinden op www.allaboutcookies.org en www.aboutcookies.org.
     • Partij: YouTube
      Onderhoud: Analytics
      Voor meer informatie: Coyote gebruikt YouTube om video-inhoud in te sluiten op Coyote.com. YouTube stelt een cookie in om uw browser te identificeren, die vervalt wanneer u uw browser sluit. YouTube stelt ook een Cookie VISITOR_INFO1_LIVE in bij het bekijken van een pagina met ingesloten YouTube-video's, die het aantal weergaven telt. Dit vervalt over 9 maanden.
      Privacykeuzes: U kunt zich afmelden voor You Tube-cookies door de stappen te volgen die worden beschreven op: https://support.google.com/youtube/answer/32050?hl=en.

© 2012-2019 Coyote Logistics, LLC. Alle rechten voorbehouden.

Ga naar boven