Vervoerder - Algemene voorwaarden

1. Inleiding

 • 1.1 Coyote Logistics UK Limited en / of Coyote Logistics BV (elk "Coyote Logistics") wenst de Vervoerder aan te stellen om het transport van goederen en aanverwante diensten ("Diensten") te verzorgen namens Coyote Logistics en / of Coyote Logistics klanten. De relevante entiteit van Coyote Logistics wordt vermeld in de toepasselijke tariefbevestiging, die voor elke lading naar de vervoerder wordt gemaild.
 • 1.2 Er wordt overeengekomen dat de Vervoerder de Diensten zal verlenen aan Coyote Logistics en / of Coyote Logistics klanten in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden, met betrekking tot alle zendingen.
 • 1.3 Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op alle eerdere overeenkomsten tussen Coyote Logistics en de Vervoerder.
 • 1.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, erkent de Vervoerder en gaat ermee akkoord dat Coyote Logistics geen enkele belofte of verklaring doet met betrekking tot de hoeveelheid zaken die de Vervoerder op enig moment kan verwachten en dat er geen minimum omzet is overeengekomen.
 • 1.5 De vervoerder is een onafhankelijke contractant en geen contract waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, wordt geacht een partnerschap, joint venture, vertegenwoordiger of agentuurrelatie tussen de partijen te vormen.

2. Verplichtingen van de vervoerder

 • 2.1 De vervoerder zal alle motorvoertuigen, aanhangwagens en aanverwante uitrusting die nodig zijn om transportdiensten uit te voeren, in bevredigende en veilige werkomstandigheden bedienen en onderhouden. De vervoerder moet 24 uur per dag pechverhelping en bandenservice hebben voor zijn voertuigen.
 • 2.2 Alle voertuigen die worden gebruikt voor transportdiensten moeten schoon, geurvrij, droog, lekvrij en vrij van vervuiling zijn met;
  • een. Geen gespleten / ontbrekende vloerdelen;
  • b. Geen uitstekende spijkers / schroeven etc .; en
  • c. Alle bevestigingen aanwezig en werkzaamheden aan gordijnen.
 • 2.3 Alle voertuigen die nodig zijn voor temperatuurregelingsbewegingen kunnen op verzoek binnen 2 dagen na levering een temperatuuruitlezing geven. Alle temperatuurgeregelde goederen die worden overgeslagen, moeten tijdens en na de overslag worden gesondeerd om te controleren of er geen temperatuurschommelingen zijn.
 • 2.4 Goederen kunnen niet worden overgeslagen zonder schriftelijke toestemming van Coyote Logistics.
 • 2.5 De vervoerder stemt ermee in dat goederen niet onbeheerd mogen worden achtergelaten als ze zich niet op beveiligde CCTV-parkeerplaatsen bevinden - inclusief hekken, lichten, bewaking, gecontroleerde toegang.
 • 2.6 De vervoerder stemt ermee in dat alle voertuigen worden uitgerust met veiligheidsmaatregelen, inclusief maar niet beperkt tot hangsloten en zegels.
 • 2.7 De verzegeling van het voertuig kan niet worden verbroken zonder schriftelijke toestemming van Coyote Logistics.
 • 2.8 Alle chauffeurs zijn medewerkers van de Vervoerder en hebben het recht om werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met de wettelijke voorschriften van alle doorgaande landen, in het bijzonder als het gaat om de tewerkstelling van vreemdelingen.
 • 2.9 De Vervoerder zorgt ervoor dat zijn werknemers, aannemers, onderaannemers, agenten en andere vertegenwoordigers ("Personeel") over voldoende vaardigheid, ervaring en bekwaamheid beschikken om de Diensten uit te voeren. De vervoerder zal passende achtergrondcontroles uitvoeren die voldoen aan de wettelijke vereisten of deze overtreffen. De Vervoerder zal alleen Personeel toewijzen om de Diensten uit te voeren die met succes een dergelijk antecedentenonderzoek hebben doorstaan. De vervoerder zal er verder voor zorgen dat zijn chauffeurs zich op een gepaste manier gedragen en te allen tijde de wet naleven.
 • 2.10 De faciliteiten en vloot van de vervoerder kunnen te allen tijde worden gecontroleerd door klanten van Coyote Logistics of Coyote Logistics om te bevestigen dat aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan.
 • 2.11 De chauffeurs van de vervoerder zijn geïnstrueerd om voor vertrek te controleren of de lading veilig is en er geen verstekelingen of smokkelwaar worden vervoerd. Als chauffeurs de belasting niet kunnen controleren, moet dit worden genoteerd op CMR.
 • 2.12 De Vervoerder zal de accountmanager van Coyote Logistics zo spoedig mogelijk op de hoogte houden van vertragingen en problemen.
 • 2.13 De vervoerder zal specifiek alle schriftelijke transportinstructies van Coyote Logistics opvolgen. De vervoerder gaat ermee akkoord en begrijpt dat er mogelijk kosten in rekening worden gebracht als deze instructies niet correct zijn opgevolgd. In het geval er inconsistentie is in de instructies die aan de vervoerder worden verstrekt, is het de verantwoordelijkheid van de vervoerder om contact op te nemen met Coyote Logistics om de juiste instructies te bevestigen.
 • 2.14 De Vervoerder zal geen enkel werk gegeven door Coyote Logistics uitbesteden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Coyote Logistics. De vervoerder blijft volledig verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van een onderaannemer.
 • 2.15 Het verwijderen van een reeds geplande vrachtwagen met een lading van een klant kan ertoe leiden dat de Vervoerder eventuele extra kosten in rekening wordt gebracht om de lading te dekken met een vervangende vrachtwagen.
 • 2.16 De vervoerder erkent en stemt ermee in dat wanneer goederen worden vervoerd namens Coyote Logistics-klanten, Coyote Logistics alleen optreedt als agent namens de relevante Coyote Logistics-klant en niet verantwoordelijk is voor de aard of inhoud van goederen die door die Coyote Logistics worden verzonden. klant.
 • 2.17 Coyote Logistics is niet de afzender of de geadresseerde van de goederen en wordt niet als zodanig op de CMR vermeld.
 • 2.18 De vervoerder mag, zonder de schriftelijke voorafgaande toestemming van Coyote Logistics, in advertenties, publiciteit of anderszins de naam van Coyote Logistics, UPS of gelieerde bedrijven, noch enige handelsnaam, handelsmerk, servicemerk, logo, afbeelding, handelsmerk gebruiken. of simulatie daarvan die eigendom is van Coyote Logistics, UPS of gelieerde bedrijven.
 • 2.19 De vervoerder erkent dat, tenzij anders overeengekomen, Coyote Logistics een proces adviseert voor de inklaring van door de vervoerder vervoerde goederen.
 • 2.20 De Vervoerder erkent en stemt ermee in zich te houden aan de Europese Antislavernij- en Anticorruptiewet.
 • 2.21 De vervoerder erkent en stemt ermee in zich te houden aan het privacybeleid van Coyote Logistics, dat van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. Een kopie van het beleid is te vinden op http://www.coyotelogistics.com/privacy-policy/.

3. Betalingen

 • 3.1 Coyote Logistics is verantwoordelijk voor de betaling van de transportkosten in overeenstemming met de relevante Coyote Logistics Carrier Agreement en / of Coyote Logistics Rate Confirmation.
 • 3.2 Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling plaats binnen 28 dagen na ontvangst van een geldige factuur en afleverbewijs (ondertekende CMR en / of POD's).
 • 3.3 De vervoerder zal een bewijs van aflevering (ondertekende CMR / en of POD's) en een factuur met het laadreferentienummer van Coyote Logistics overleggen. De vervoerder zal dergelijke documentatie e-mailen naar de boekhoudafdeling van Coyote Logistics op het door Coyote Logistics opgegeven adres. Originele afleveringsbewijzen moeten op verzoek beschikbaar zijn.
 • 3.4 Coyote Logistics is niet verplicht de Vervoerder boetes of rente te betalen voor te late betalingen op grond van deze overeenkomst of anderszins.

4. Claims

 • 4.1 Alle internationale zendingen zijn onderworpen aan deze voorwaarden en het CMR-verdrag. In geval van strijdigheid tussen deze voorwaarden en het CMR-verdrag, prevaleert het CMR-verdrag.
 • 4.2 Alle binnenlandse zendingen zijn onderworpen aan deze Algemene voorwaarden en alle toepasselijke lokale wetgeving. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene voorwaarden en de toepasselijke lokale wetgeving, prevaleert de toepasselijke lokale wetgeving.
 • 4.3 De vervoerder is verantwoordelijk voor alle verlies, beschadiging of vertraging van de vracht terwijl deze in het bezit is van, de zorg voor of de controle van de vervoerder of een overeengekomen onderaannemer en zal claims betalen ten koste van de vervangingskosten van goederen en directe kosten die verband houden met verpakking, behandeling en verzending.
 • 4.4 De vervoerder zal alle gekwantificeerde claims binnen 14 dagen na ontvangst erkennen en binnen 60 dagen na ontvangst schriftelijk betalen, weigeren of een definitief schikkingsvoorstel doen.
 • 4.5 Voor claims met betrekking tot verlies, beschadiging of vertraging van goederen die namens Coyote Logistics-klanten zijn vervoerd, is Coyote Logistics bevoegd om de claims als agent namens de Coyote Logistics-klant in behandeling te nemen. Naar goeddunken van Coyote Logistics of de Coyote Logistics-klant, kan de Coyote Logistics-klant claims rechtstreeks bij de Vervoerder indienen en alle claims zijn onderworpen aan de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden.
 • 4.6 De Vervoerder zal redelijke medewerking verlenen met betrekking tot het uitvoeren van onderzoeken en het opstellen van rapporten met betrekking tot verlies, schade, vertraging, fraude, inkrimping, verkeerde levering, diefstal en andere zorgwekkende zaken.
 • 4.7 Geen van de partijen is in geen geval aansprakelijk jegens de andere partij voor gemiste kansen of winsten, of bijzondere, indirecte of gevolgschade.
 • 4.8 Niets in deze Algemene voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van beide partijen uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door haar nalatigheid of voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of voor enige zaak waarvoor het voor een van de partijen onwettig zou zijn om haar aansprakelijkheid uit te sluiten of te proberen uit te sluiten.
 • 4.9 Gemiste leveringsafspraken en te late afhaling kunnen leiden tot vergoedingen en kosten voor klanten van Coyote Logistics, waarvoor de Vervoerder aansprakelijk is. Claims voor late levering zijn onderworpen aan het CMR-verdrag, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 4.10 Geen van de partijen is aansprakelijk voor enige vertraging of verzuim bij het naar behoren uitvoeren van haar verplichtingen, en voor alle mogelijke gevolgen die worden veroorzaakt door omstandigheden buiten haar macht, inclusief maar niet beperkt tot omstandigheden zoals: natuurrampen (branden, overstromingen, aardbevingen, orkanen en dergelijke) , industriële en verkeersrampen; burgerlijke ongeregeldheden; oorlogshandelingen; stakingen; opstanden; terroristische daden; Overheidsbeperkingen (inclusief de weigering of annulering van alle noodzakelijke vergunningen), en elke andere oorzaak buiten de redelijke controle van de partij wiens prestatie wordt beïnvloed, wanneer deze oorzaken niet konden worden voorspeld en / of voorkomen, zelfs niet door alle mogelijke voorzorgsmaatregelen van de kant te nemen van de betrokken partij.
 • 4.11 De Vervoerder ontheft en zal Coyote Logistics en zijn gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen of personeel vrijwaren en zal verdedigen, schadeloos stellen en vrijwaren van en tegen verlies, schade, schikking, kosten, uitgaven en enige andere aansprakelijkheid (inclusief redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit van of voortvloeiend uit een bewering of claim van derden gebaseerd op of gerelateerd aan:
  • 4.11.1 persoonlijk letsel, overlijden of materiële schade veroorzaakt door een handeling of
   verzuim door de Vervoerder, de onderaannemer van de Vervoerder of een van zijn respectievelijke
   Personeel in verband met het verlenen van de Diensten;
  • 4.11.2 elke schending door de vervoerder van deze algemene voorwaarden;
  • 4.11.3 grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de Vervoerder, van Vervoerder
   onderaannemer of een van hun respectievelijke personeelsleden; of
  • 4.11.4 elke vordering van welke aard dan ook tegen Coyote Logistics ingediend door de
   Het personeel van de vervoerder.

5. Documentatie en verzekering van de vervoerder 

 • 5.1 Coyote Logistics heeft het recht om inlichtingen in te winnen over haar Operators License, verzekering en andere juridische documentatie en de Vervoerder zal op verzoek kopieën verstrekken.
 • 5.2 De Vervoerder zal voor zijn rekening het volgende onderhouden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen:
  • een. een geldige transportverzekering;
  • b. verplichte voertuigaansprakelijkheidsverzekering
  • c. wettelijke aansprakelijkheidsverzekering met een limiet van € 5.000.000, - per gebeurtenis; en
  • d. werkgeversaansprakelijkheidsverzekering met een wettelijk vereiste limiet.
 • 5.3 De Vervoerder staat niet toe dat de limieten van zijn verzekeringspolis worden verlaagd of een dergelijke polis wordt geannuleerd zonder schriftelijke kennisgeving aan Coyote Logistics van ten minste 30 dagen.
 • 5.4 De Vervoerder zorgt ervoor dat alle onderaannemers ook een verzekering hebben in overeenstemming met Clausule 5.2 en 5.3 hierboven, die overeenkomt met of groter is dan de limiet van de Vervoerders voor goederen in doorvoerverzekering per gebeurtenis.

6. Beëindiging

 • 6.1 Elke partij kan elke overeenkomst die onder deze Algemene Voorwaarden valt, beëindigen met een schriftelijke kennisgeving van 30 dagen aan de andere partij.
 • 6.2 In geval van beëindiging door de Vervoerder zullen alle bedragen die op de datum van beëindiging aan de Vervoerder verschuldigd zijn, binnen 60 dagen na beëindiging worden betaald om er zeker van te zijn dat al het werk naar tevredenheid is voltooid en dat er geen claims zijn ontvangen.

7. Vertrouwelijkheid

 • 7.1 Naast vertrouwelijke informatie die wordt beschermd door de wet, wettelijk of anderszins, stemt de vervoerder ermee in dat alle zakelijke, technische en financiële informatie van Coyote Logistics en die van zijn klanten verkregen door de vervoerder niet zal worden bekendgemaakt of gebruikt om welke reden dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. van Coyote Logistics.

8. Wet en jurisdictie

 • 8.1 Behoudens clausule 4.1 hierboven, is deze overeenkomst en de interpretatie en uitvoering ervan onderworpen aan en wordt beheerst door de wetten van Engeland en Wales. De partijen gaan akkoord met de niet-exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbank, behalve waar het CMR-verdrag van toepassing is.